Wednesday, 3 August 2016

《十方救苦天尊》
《十方救苦天尊》

聞聲化身下降,
救苦與迷途之中。

太乙應化十方,
天尊必隨機赴感。

皈命。十方救苦大天尊。

《十方救苦天尊》,又稱《十方靈寶天尊》,是爲《太乙救苦天尊》之化身,而後《十方救苦天尊》又化身《十京明王》以拔度頑固之魂爽。

處此《十方救苦天尊》幻化,《太乙救苦天尊》也常化身無數,如爲仙童、玉女,或為聖人、帝君,或為真人、天尊,或為金剛、神王,或為力士、魔王,或為道士、天師,或為老君、皇人,或為功曹、天醫,或為男人、女子,或為文武官宰,或為都大元帥,或為教師、禪師,或為風伯、雨師,等等。

而最爲認知就是《羽林大神》(民間稱“鬼王”),《東嶽統領五道將軍》及《金剛山中金剛將》,此三將軍合稱《三青玄將軍》。

以下是《十方救苦天尊》之聖號:

最為普遍的聖號

東方玉寶皇上天尊
南方玄真萬福天尊
西方太妙至極天尊
北方玄上玉宸天尊
東北方度仙上聖天尊
東南方好生度命天尊
西南方太靈虛皇天尊
西北方無量太華天尊
上方玉虛明皇天尊
下方真皇洞神天尊

第二組出於[正統道藏][ 洞神部本文類]中的《太上說十鍊生神救護經》﹕

東方慈悲救苦天尊
南方好生救苦天尊
西方平等救苦天尊
北方大慈救苦天尊
東北方普濟救苦天尊
東南方無量救苦天尊
西南方等觀救苦天尊
西北方惠化救苦天尊
上方偏慈救苦天尊
下方廣度救苦天尊

再來便是所謂《十方救苦天尊》化《十明王》。

《十明王》﹐於民間稱為”閻王”﹐但因為”閻王”或”閻羅王”一詞出於其他宗教﹐因此與道教經典中﹐稱《十明王》為”閻王”實屬有過。

而在道教文化中﹐除了稱呼他們為《十明王》﹐也稱﹕

十京明王(冥王)
十府明王(冥王)
十宮明王(冥王)
冥界十王
坤界十王

以下是各別《明王》簡介﹕

注意﹕正統資料出於《藏外道書》內《廣成儀制》中﹐而非《玉曆寶鈔》。

東方玉寶皇上天尊
東方慈悲救苦天尊

化身一殿秦廣王
封誥為泰素妙廣真君
姓蕭名隆正
坤界居亦冥宮
化身下降日﹕二月初一日
化身下降處﹕浙江

~~~~~~~~~~~~~~~


南方玄真萬福天尊
南方好生救苦天尊

化身二殿楚江王
封誥為陰德定休真君
姓曹名德恭
坤界居普明宮
化身下降日﹕三月初一日
化身下降處﹕廣西

~~~~~~~~~~~~~~~

西方太妙至極天尊
西方平等救苦天尊

化身三殿宋帝王
封誥為洞明普靜真君
姓黃名豐權
坤界居糾絕宮
化身下降日﹕二月十八日
化身下降處﹕成都

~~~~~~~~~~~~~~~

北方玄上玉晨天尊
北方大慈救苦天尊

化身四殿五官王
封誥為玄德五靈真君
姓韓名廣澤
坤界居太和宮
化身下降日﹕正月初八日
化身下降處﹕山西

~~~~~~~~~~~~~~~

東北方度仙上聖天尊
東北方普濟救苦天尊

化身五殿森羅王
封誥為最勝曜靈真君
姓麻名文峰
坤界居糾倫宮
化身下降日﹕三月初八日
化身下降處﹕濟南

~~~~~~~~~~~~~~~

東南方好生度命天尊
東南方無量救苦天尊

化身六殿卞城王
封誥為寶肅昭成真君
姓昌名伯華
坤界居明辰宮
化身下降日﹕二月廿七日
化身下降處﹕福州

~~~~~~~~~~~~~~~

西南方太靈虛皇天尊
西南方等觀救苦天尊

化身七殿泰山王
封誥為神變萬能真君
姓崔名南山
坤界居神華宮
化身下降日﹕三月初七日
化身下降處﹕四川

~~~~~~~~~~~~~~~

西北方無量太華天尊
西北方惠化救苦天尊

化身八殿平等王
封誥為無上正度真君
姓于名明德
坤界居七非宮
化身下降日﹕四月初一日
化身下降處﹕甘肅

~~~~~~~~~~~~~~~

上方玉虛明皇天尊
上方偏慈救苦天尊

化身九殿都市王
封誥為飛魔演慶真君 
姓侯名大麒
坤界居碧真宮
化身下降日﹕四月初七日
化身下降處﹕河南

~~~~~~~~~~~~~~~

下方真皇洞神天尊
下方廣度救苦天尊

化身十殿轉輪王
封誥為五華威靈真君
姓薛名喬
坤界居肅英宮
化身下降日﹕四月廿二日
化身下降處﹕貴陽

冥府十明王寶誥﹕

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2013/07/praising-incantation-of-lords-of-ten.html

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.