Tuesday, 11 November 2014

張仲景医聖寶誥 Praising Incantation of Lord Zhang Zhong Jing
應同道好友要求﹐小道會慢慢的將主要[天醫府醫聖]寶誥上貼分享﹐希望大家皆能用得著。

以下是漢時大醫聖﹐張仲景寶誥。

三無量。
大道心。

張仲景医聖寶誥

至心皈命礼。
東漢良医。
世苦修道行。
懸壺留名。
妙手百病立除。
一片慈心可鑒。
立己身為感化萬民。
常行悲心以仁。
不分類拔苦救眾生。
與民同舟。萬民敬仰。
大慈之夫。仁行之聖。
金匱玉函。傷寒論著。
大悲大願。大聖大慈。
醫方聖祖。
黃道解苦醫聖。
張仲景真人。

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.