Monday, 29 July 2013

Manifestation Anniversary of Heavenly Lord Pu Hua 2013 (癸巳蛇年普化天尊千秋聖誕)


On the 24th Day of Lunar 6 Month (農曆六月廿四日), it is considered as the Manifestation Anniversary of Heavenly Lord Pu Hua aka Jiu Tian Ying Yuan Lei Sheng Pu Hua Tian Zun (九天應元雷聲普化天尊).

 For Year 2013, it falls on 31 July, a Wednesday.

On this Day, Taoists shall visit Temples to Honour Pu Hua Tian Zun as in getting the Necessary Blessings & also request for Blessings for the Sufferings.

In Singapore, now Taoists can visit Wan Shou Shan Guan Yin Temple (萬壽山觀音堂), located at Telok Blangah Height infront of Block 54 to pay respect to Pu Hua Tian Zun at the Rear Hall.

To know more about Pu Hua Tian Zun, please proceed to this link (普化天尊相關資料):

Pictures of Lord Pu Hua (普化天尊照片):

http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/347359913/pic/list

Bao Gao of Lord Pu Hua (普化天尊寶誥):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2012/11/banner-of-pu-hua-tian-zun-bao-gao.html

Heavenly Lord Pu Hua Praise Poem (雷聲普化天尊朝禮偈):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2009/04/heavenly-lord-pu-hua-praise-poem.html

Lord Pu Hua's Incantation for Calming of Emotions (普化天尊玉樞心咒):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/05/lord-pu-hua-mantra-for-calming-of.html

Days of Lord Pu Hua descending into the Mortal Realm for Salvation & Blessing  (普化天尊下降日):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/03/days-of-taoist-deities-descend-onto_3179.html


Saturday, 27 July 2013

Manifestation Anniversary of Lord Guan Yu 2013 (癸巳蛇年關聖帝君聖誕吉慶)


Lord Guan Yu aka Guan Gong in Folks Context, a Real Historical Character during the Three Kingdom Period. Till today, a lot of Non-Taoist Religions are fighting for the “ownersh...ip” of Guan Gong, which make it ridiculous and complicated. Even though this is so, Guan Gong will still provide the necessary Blessing for All Taoists.

Due to a lot of misconception and misinterpretation, a lot of Folks Culture and other Non-Taoist Religions tend to celebrate Guan Gong’s Birthday on the 13th Day of Lunar 5 Month, which is not accurate or Unrealistic (一般人通常會將農曆五月十三日認為是關帝聖誕﹐其實不然。在民間﹐五月十三日稱之為”關帝磨刀日”﹐而也是關平之生辰。).

According to History Records from various Contexts, Guan Gong’s Birthday was being recorded as 24th Day of Lunar 6 Month. Whereas, 13th Day of Lunar 5 Month shall be the Anniversary where Lord Guan Yu Sharpen his Sabre for the defeating of his Enemies and in Chinese Tradition, on this Day, while honouring of Lord Guan Yu, Wealth Blessing will be bestowed for those who are in Trading-line or Doing Businesses (關帝聖誕則被記載為農曆六月廿四日。).

For Year 2013, Lord Guan Yu’s Anniversary falls on 31 July, a Wednesday.

For more info, please visit the following links:

Guan Gong Info (關公簡介)﹕

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2012/11/attaining-immortal-hood-anniversary-of.html

Guan Ping Info (關平簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/11/pictures-of-guan-ping.html

Zhou Cang Info (周倉簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/11/pictures-of-zhou-cang.html

Video on Invitation Ceremony for Guan Gong (關聖帝君三聖經啟請聖駕影片):

http://youtu.be/To4bGkN8_rM

Friday, 26 July 2013

Thursday, 25 July 2013

Praising Incantation of the Lords of Ten Courts (冥府十明王寶誥)與此﹐各方同道好友將看到道教中冥府十明王之寶誥。

In here, all of you will be seeing the Praising Incantation aka Bao Gao of the Lords of the Ten Courts.

In Taoism, these Ten Lords are the Manifestation of the Ten Heavenly Lords of Salvation that assist Heavenly Lord Tai Yi for the Salvation of Beings, Pass-ons and Wanderings.

Besides that, they are also in-charge of the "Cleansing" of Spirits & Souls, in-order to assist them in Eliminating of their Desires & Craving.

In some cases, the San Hun & Qi Po (三魂七魄) of a Mortal, will need to go thru the "Preaching" of either Lords, before any of San Hun & Qi Po to return back to the "Source".


冥府第一宮秦广王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

玄冥宫内。玉寳凝神。
Xuan Ming Gong Bei. Yu Bao Ning Shen

应妙有开明于震旦。
Ying Miao You Kai Ming Yu Zhen Dan

遍威光佈令于风雷。
Bian Wei Guang Bu Ling Yu Feng Lei

慈悲教主。仁寿宗师。
Ci Bei Jiao Zhu. Ren Shou Zong Shi

恩覃九有。德泽浩劫。
En Tan Jiu You. De Ze Hao Jie

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

東方玉寶皇上天尊化身。
Dong Fang Yu Bao Huang Shang Tian Zun Hua Shen

冥府第一宮。
Ming Fu Di Yi Gong

秦广大王。
Qin Guang Da Wang

太素妙广真君。
Tai Su Miao Guang Zhen Jun


冥府第二宮楚江王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

普明宫内。玄真郁元。
Pu Ming Gong Nei. Xuan Zhen Yu Yuan

承丹景发挥于明离。
Cheng Dan Jing Fa Hui Yu Ming Li

佈慈风威镇于火翳。
Bu Ci Feng Wei Zhen Yu Huo Yi

洞烛法界。消除热恼。
Dong Zhu Fa Jie. Xiao Chu Re Nao

冶魂朱陶。摄魂晏景。
Ye Hun Zhu Tao. She Hun Yan Jing

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci.

南方玄真萬福天尊化身。
Nan Fang Xuan Zhen Wan Fu Tian Zun Hua Shen

冥府第二宮。
Ming Fu Di Er Gong

楚江大王。
Chu Jiang Da Wang

阴德定休真君。
Yin De Ding Xiu Zhen Jun

冥府第三宮宋帝王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

纣绝宫内。太妙流光。
Zhou Jue Gong Nei. Tai Miao Liu Guang

应少昊配位于兑阙。
Ying Shao Hao Pei Wei Yu Dui Que

施惠泽遍极于金刚。
Shi Hui Ze Bian Ji Yu Jin Gang

毓义含精。肃严白帝。
Yu Yi Han Jing. Su Yan Bai Di

拯提幽趣。苏滞飞骞。
Zheng Ti You Qu. Su Zhi Fei Qian

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

西方太妙至極天尊化身。
Xi Fang Tai Miao Zhi Ji Tian Zun Hua Shen

冥府第三宮。
Ming Fu Di San Gong

宋帝大王。
Song Di Da Wang

洞明普静真君。
Dong Ming Pu Jing Zhen Jun


冥府第四宮五官王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

太和宫内。玄上凝真。
Tai He Gong Nei. Xuan Shang Ning Zhen

妙元精御运于坎位。
Miao Yuan Jing Yu Yun Yu Kan Wei

流爱日宣布于溟冷。
Liu Ai Ri Xuan Bu Yu Ming Leng

道体渊源。德恩冲粹。
Dao Ti Yuan Yuan. De En Chong Cui

济度沉迷。超离苦海。
Ji Du Chen Mi. Chao Li Ku Hai

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

北方玄上玉宸天尊化身。
Bei Fang Xuan Shang Yu Chen Tian Zun Hua Shen

冥府第四宮。
Ming Fu Di Si Gong

五官大王。
Wu Guan Da Wang

玄德五灵真君。
Xuan De Wu Ling Zhen Jun


冥府第五宮森罗王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

讨伦宫内。度仙含灵。
Tao Lun Gong Nei. Du Xian Han Ling

结真精育元于艮位。
Jie Zhen Jing Yu Yuan Yu Gen Wei

皷明庻敷泽于镬汤。
Gu Ming Shu Fu Ze Yu Huo Tang

仁慈广扇。德惠龎弘。
Ren Ci Guang Shan. De Hui Pang Hong

统摄玄曹。威提虎禁。
Tong She Xuan Cao. Wei Ti Hu Jin

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci.

東北方度仙上聖天尊化身。
Dong Bei Fang Du Xian Shang Sheng Tian Zun Hua Shen

冥府第五宮。
Ming Fu Di Wu Gong

森罗大王。
Sen Luo Da Wang

最胜耀明真君。
Zui Sheng Yao Ming Zhen Jun


冥府第六宮卞城王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

明晨宫内。好生含真。
Ming Chen Gong Nei. Hao Sheng Han Zhen

体元皇司化于巽隅。
Ti Yuan Huang Si Hua Yu Xun Yu

佈慈风发祥于铜柱。
Bu Ci Feng Fa Xiang Yu Tong Zhu

济死济生。无等无伦。
Ji Si Ji Sheng. Wu Deng Wu Lun

开明幽壌。豁苏迷途。
Kai Ming You Rang.Huo Su Mi Tu

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

東南方好生度命天尊化身。
Dong Nan Fang Hao Sheng Du Ming Tian Zun Hua Shen

冥府第六宮。
Ming Fu Di Liu Gong

卞城大王。
Bian Cheng Da Wang

寳肃昭成真君。
Bao Su Zhao Cheng Zhen Jun


冥府第七宮泰山王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

神华宫内。太虚结真。
Shen Hua Gong Nei. Tai Xu Jie Zhen

承素皇化景于坤元。
Cheng Su Huang Hua Jing Yu Kun Yuan

降慈光御运于屠割。
Jiang Ci Guang Yu Yun Yu Tu Ge

元范恢漠。真精纯粹。
Yuan Fan Hui Mo. Zhen Jing Chun Cui

泰及长夜。慧烛寒庭。
Tai Ji Chang Ye. Hui Zhu Han Ting

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

西南方太靈虛皇天尊化身。
Xi Nan Fang Tai Ling Xu Huang Tian Zun Hua Shen

冥府第七宮。
Ming Fu Di Qi Gong

泰山大王。
Tai Shan Da Wang

神变万灵真君。
Shen Bian Wan Ling Zhen Jun


冥府第八宮平等王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

七非宫内。无量含元。
Qi Fei Gong Nei. Wu Liang Han Yuan

体六位行健于成乾。
Ti Liu Wei Xing Jian Yu Cheng Qian

施法雨资始于火车。
Shi Fa Yu Zi Shi Yu Huo Ju

真元教主。度人圣师。
Zhen Yuan Jiao Zhu. Du Ren Sheng Shi

遏爽亱台。拯迷契道。
E Shuang Ye Tai. Zheng Mi Qi Dao

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

西北方無量太華天尊化身。
Xi Bei Fang Wu Liang Tai Hua Tian Zun Hua Shen

冥府第八宮。
Ming Fu Di Ba Gong

平等大王。
Ping Deng Da Wang

无上证度真君。
Wu Shang Zheng Dao Zhen Jun


冥府第九宮都市王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

碧真宫内。玉虚化灵。
Bi Zhen Gong Nei. Yu Xu Hua Ling

接赤皇统系于青汉。
Jie Chi Huang Tong Xi Yu Qing Han

分紫极垂庥于普掠。
Fen Zi Ji Chui Xiu Yu Pu Lue

德元真全。道炁罗浮。
De Yuan Zhen Quan. Dao Qi Luo Fu

援魄结胎。陶魂离爱。
Yuan Po Jie Tai. Tao Hun Li Ai

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan.Da Sheng Da Ci

上方玉虛明皇天尊化身。
Shang Fang Yu Xu Ming Huang Tian Zun Hua Shen

冥府第九宮。
Ming Fu Di Jiu Gong

都市大王。
Du Shi Da Wang

飞魔衍庆真君。
Fei Mo Yan Qing Zhen Jun


冥府第十宮转轮王宝诰
Ming Fu Di Yi Gong Qin Guang Wang Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命礼。
Zhi Xin Gui Ming Li

肃英宫内。真皇结精。
Su Ying Gong Nei. Zhen Huang Jie Jing

体厚载赞化于元中。
Ti Hou Zai Zan Hua Yu Yuan Zhong

凝冲和普惠于无间。
Ning Chong He Pu Hui Yu Wu Jian

招提品类。宰御群伦。
Zhao Ti Pin Lei. Zai Yu Qun Lun

枢机四生。注化六道。
Shu Ji Si Sheng. Zhu Hua Liu Dao

大悲大愿。大圣大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

下方真皇洞神天尊化身。
Xia Fang Zhen Huang Dong Shen Tian Zun Hua Shen

冥府第十宮。
Ming Fu Di Shi Gong

转轮大王。
Zhuan Lun Da Wang

五华威灵真君。
Wu Hua Wei Ling Zhen Jun

Tuesday, 23 July 2013

Dao Diary 23 July 2013 - Road of Life (小道今日記 – 人生公路)

 
小道今日記 – 癸巳年荔月十六日寅時

人生就是一條漫長的公路。
前方會碰到的﹐結識到的﹐沒人能預知。
可能是好﹐也可能是不好的。
但﹐這些並不能讓你我停下腳步﹐不往前方而行。
如果你我都停下了﹐我們就無法知道最後的結果是什麼﹐那不就辜負了當時我們艱辛起步踏上這一條公路的努力。
人能來到這世上﹐就是一種幸福。
任何人絕對不能輕言放棄。
你我一定要謹記﹐前方的路﹐有著等待著我們有緣人﹐有緣事。
如果你我就如此的停下腳步﹐那﹐我們就很對不起那些在積極等待著我們的人與事。
何不再前行幾步﹐去掀開著你我該有的驚喜。
無論如何﹐你我一定要勇敢的走下去。
請務必將此事放入心中 – 前方的太陽永遠會為我們昇起﹐我們沒有任何的理由停下﹐換言之﹐我們應該歡愉的走向陽光﹐享受人生每一天美麗的早晨。

感恩。
祝福。
三無量。

Dao Diary 23 July 2013 AM4:00

Life, is just like a long and endless road that we walk on.
No one will know what is waiting in front of us.
But, this is not the reason for us to slow down or stop walking.
If oneself will to slow down or to stop now, then forever oneself will not know the final result.
Why don’t, oneself walk another few steps more to meet up with the people and the things that waiting in front of us.

Being born into this World and as a human, we are fortunate.
We shall not give up on anything that easily.
Be fire, be Strong and be Brave.
Walk the whole Journey, maybe oneself will discover something meaningful in the whole life.

Remember this, Morning Sun will always rise for us.
We must enjoy it, show our gratitude to it.

May all be able to stay happy and positive at all time.

With Love.
With Respect.
Jave

Zheng Yi Ritual - Cleansing of Ritual Ground & Sending of Spiritual Petitions (天師府科儀之申文發奏)

In here, you all will be watching a video on an Official Taoist Ritual, conducted by the Taoist Priests in China Jiangxi Mt Long Hu Tian Shi Fu.

This is a Ritual to do Cleansing of the Ritual Premises/Ground before the Summoning of Heavenly Marshals and the Sending of Spiritual Petitions to the Celestial Realm.

During this Ritual, the Leading Priest will need to evoke the Spiritual Energies from the "Cleansing Department" for the issuing of the Authority for the "Spiritual Cleansing", followed by Summoning the Heavenly Marshals/Generals from the Thunderial Department to station at the Ritual Premises and last, by Ordering the Reporting Officers, City Deity & Earth Deity to send off the Spiritual Petitions to the various Departments.

Hope you all enjoy.

與此﹐各方同道好友將觀賞到由正一天師府道長們所舉行的"申文發奏"科儀。

希望你們會喜歡。

http://youtu.be/MvbWhaZl0VI


Monday, 22 July 2013

Tian She Day of Year 2013 (癸巳蛇年全年天赦日)Tian She Day (天赦日), translated as The Reparation & Eliminating Sins Day (赦罪消災).

In Taoist Culture, every Lunar Year, there are at least Six Tian She Day, each Season with at least Two Tian She Days f...all on Two Special Days.

每一年﹐都會有六個天赦日。通常春及冬季各為一個﹐夏及秋季各別有兩個。

For Year 2013, the Gui Si Snake Year, the 1st Tian She Day of Spring falls on the 02nd Day of Lunar 2 Month, which is on 13 March, a Wednesday.

The other Tian She Days of Lunar Gui Si Snake Year falls on the Dates as followed:

Spring: 02nd Day of Lunar 2 Month (13 March, a Wednesday) – face North West
春季天赦日為農曆二月初二日﹐面西北之。

Summer: 19th Day of Lunar 4 Month (28 May, a Tuesday) – face East
夏季第一天赦日為農曆四月十九日﹐面東之。

Summer: 20th Day of Lunar 6 Month (27 Jul, a Saturday) – face East
夏季第二天赦日為農曆六月二十日﹐面東之。

Autumn: 04th Day of Lunar 7 Month (10 Aug, a Saturday) – face North East
秋季第一天赦日為農曆七月初四日﹐面東北之。

Autumn: 05th Day of Lunar 9 Month (09 Oct, a Wednesday) – face North East
秋季第二天赦日為農曆九月初五日﹐面東北之。

Winter: 22nd Day of Lunar 11 Month (24 Dec, a Tuesday) – face South
冬季天赦日為農曆十一月廿二日﹐面南之。

So when Tian She Day started?

According to Ancient Records, Tian She Day started far in Shang Dynasty and had reached its peak in Song Dynasty (天赦日祭祀﹐最早能追溯至商朝﹐宋朝時到達顛峰。元朝之後﹐就開始沒落).

So what to do on Tian She Day?

As recorded and advised, on these Days, conducting of Official Taoist Chanting to Yu Huang Da Tian Zun (玉皇大天尊), San Guan Da Di (三官大帝), Dou Mu Yuan Jun & the Dippers (斗姆元君及眾星斗星君) or requesting for Forgiveness for the Pass-ons to Heavenly Lord Tai Yi (太乙救苦天尊), will be recommended.

Besides that, for those who are suffering for long-term illnesses and had yet to get cured, by making trips to Official Temples to pay respect to the various Deities and sincerely requesting for Forgiveness will help too.

在天赦日之際﹐道門弟子或一般信眾可向玉皇大天尊﹐三官大帝求赦﹐願將前兩個月內﹐無意間所犯下的錯誤赦掉。

如若家中有年老者﹐長期犯有病痛﹐也可向斗姆元君及眾星斗星君求赦﹐願病痛早除﹐延年益壽。

而子孫可向太乙救苦天尊求赦﹐願過往親人早列仙班。

So where can Oneself visit on Tian She Day?

In Singapore, there are a few Official Temples that conduct Tian She Day Honouring for Devotees:

1 – Yue Hai Qing Temple (粵海清廟) located at Phillip Street, CBD

2 – Tanjong Pagar Du Cheng Huang Temple (都城隍廟), located besides Tanjong Pagar MRT, CBD

3 – Dong Yue Temple (東嶽廟), located at Bukit Purmei, beside CHIJ
See More

Taoist Scripture of Heavenly Marshal Wang Ling Guan (王天君之道教經典)

與此﹐是一部相關道教第一護法王天君之經典。

有興趣之同道好友可下載閱讀。

In here is a Taoist Scripture dedicated to Heavenly Marshal Wang Ling Guan.

For those who are interested and able to read Chinese, please feel free to download it.

http://www.facebook.com/groups/officialtaoism/579129655463717/

More Info on Wang Ling Guan (王天君相關資料):
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=416757371774386&set=a.106235639493229.8704.100003203794072&type=1&relevant_count=1

Jave's Dao Diary 22 July 2013 (小道今日記 – 癸巳年荔月十五日子時)


小道今日記 –  癸巳年荔月十五日子時

小道不姓張﹐但卻拜於張祖天師門下。
小道不姓張﹐但卻忠於張祖天師傳呈。

以上兩句話﹐是小道時常向那些”提問/詢問及有疑問”的大眾們的回答。

回想起五歲那一年﹐小道第一次接觸道教時﹐便是得到今生的第一本道教經典 - 張祖天師所傳呈下來的”太上北斗經”。至今﹐小道還能記起當時拿到”太上北斗經”的哪種”喜悅”及”興奮”﹐相信這也是奠定小道在往後努力發揚正一天師道的基礎吧。

兩年前﹐在小道回到正一祖庭時﹐在進入大殿後﹐第一眼看到祖天師及六十三代老天師的聖相﹐那種按耐很久的感動及憂傷﹐一時間洶湧心頭。記得當時﹐在剎那間﹐小道便雙腿下跪﹐向天師們叩頭行大禮。還記得在離開前﹐小道在祖天師及六十三代老天師座前發誓﹕ ”今生唯傳正一道﹐發揚天師教中事”﹐發完誓之後﹐頓時全身發熱﹐感覺很是奇妙。

先祖及先師在世時﹐也時常警惕我們﹐在發揚正一文化之時﹐不可半途而廢或者在受挫折之時便輕言放棄。至今﹐小道還不敢忘記先祖及先師的遺訓。這也是小道時常告誡弟子們的訓話。

這一兩個月來﹐小道真的榮幸能結識到來之天涯海角的正一同道們。希望我們大家能一起努力﹐將祖天師所傳呈下來的教導及文化﹐發揚光大﹐也不枉我們皆是其門下子弟。
望各方正一同道能一起加油﹐將吾教發揚光大﹐正道教之文化。

亦借此日﹐道教第一護法王天君之聖誕﹐小道再次發願﹐若今生背叛正一天師道﹐願王天君降下五雷真烈火﹐轟於小道身首﹐寧魂飛魄散﹐不得善殆。

三無量。

Dao Diary 22 July 2013 AM00:45

Even though Jave does not have the surname of Zhang, but to Jave, whether having the surname of Zhang is not important, the most important is that, we have to promote the Culture & Teaching of Heavenly Master Zhang, to ALL Taoists over the World, regardless Race, Countries or even Religions.

Recalling back, when Jave was only 5 years old, the very first Scripture that Jave have in-contact with, was Bei Dou Jing aka The Scripture of the Great Northern Dipper. Till today, Jave can still recall the how joyous Jave was when the Scripture was handled to me. From then, Jave had started to study and fall in “Love” with Taoism, Bei Dou and even Dou Mu – Mother of All Dippers.

May All Zheng Yi Disciples come together to show more interest in promoting the Culture that being pass-down by Heavenly Master. Let the Culture and Teaching flow far and long.

May all be Blessed.


Saturday, 20 July 2013

Zheng Yi Ritual - Enhancing of New Statues & Spiritual Objects (天師府科儀之開光啟靈)

In here, you all will be watching a video on an Official Taoist Ritual, conducted by the Taoist Priests in China Jiangxi Mt Long Hu Tian Shi Fu.

This is a Ritual to evoke the energies from the Celestial Realm for the Enhancing (or Dotting) of New Statues & Spiritual Objects.

After the Official Reporting, Cleansing of the Premises, Ushering in of the Deities for witnessing, Enhancing of the Dotting Objects, Transformation into Celestial Beings, the Priests will conduct the Enhancing (or Dotting) Ceremony.

Hope you all enjoy.

與此﹐各方同道好友將觀賞到由正一天師府道長們所舉行的"開光啟靈"科儀。

希望你們會喜歡。

http://youtu.be/3Ll_tiL0SisJave Dao's Diary 20 Jul 2013 (小道今日記 – 癸巳年荔月十三日丑時)


小道今日記 – 癸巳年荔月十三日丑時

道心論。
論道心。

一心是道﹐道由此生。(自我能認知”道”﹐而從心底一心向道﹐無論發生什麼挫折﹐皆不回頭。勇往直前﹐斬荊披棘﹐為道而生﹐為道成仁。一心皈宗﹐是道心。)

二心勿有﹐置于心外。(自已認宗識祖﹐無須多加理會他人他宗所迷惑。一心皈宗﹐自有祖師庇護﹐前進而行﹐定能見明除穢。)

三心兩意﹐一刀割斷。(抿心自問﹐挫折為何﹖心平氣和﹐何為挫折﹖是否須怒言放棄么﹖能皈真宗者﹐何多﹖能識真宗者﹐哪些﹖將疑惑除去﹐一心唯道。)

三點一刀是為心。
一心哪能存多意。
唯開自心識真理。
心神自清道自明。

望各方正一同道能一起加油﹐心開見日清。

三無量。

Dao Diary 20 July 2013 AM1:45

Never give up on Taoism, despite oneself has encountered tonnes of obstacles.

Know your own ability, go forward and accomplish your tasks in Taoism.

Only when oneself know one’s ability, oneself will succeed in promoting Taoism.

Friday, 19 July 2013

Manifestation Anniversary of Heavenly Marshal Wang Shan 2013 (癸巳蛇年轄落王天君聖誕吉慶)On 15th Day of Lunar 6 Month (農曆六月十五日) is considered as the Manifestation Anniversary of Heavenly Marshal Wang Ling Guan (王天君/靈官).

For Year 2013, it falls on 22 ...July (a Monday).

In Taoism, Wang Ling Guan holds quite an Important Role.

During Rituals/Ceremonies, Wang Ling Guan will be invited in-order to do Inspection/Guarding for the Overall Event. Besides that, he is also the One who carried out "Punishment" if a Taoist makes Serious Mistakes or Distorted the Teaching of Taoism.

More Info on Wang Ling Guan (王靈官相關資料):

Pictures of Wang Ling Guan (王靈官照片):

http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/1207664986/pic/list

Bao Gao of Wang Ling Guan (王靈官寶誥):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/03/banner-of-wang-ling-guan-bao-gao_4545.html

Master of Wang Ling Guan (王靈官之師簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2007/12/pictures-of-heavenly-master-sa-shou-jian.html
See More

Hokkien Opera - Origin of Cold Food Festival (寒食節的由來 - 火燒棉山)

與此﹐各方同道好友將觀賞到由台灣葉青歌仔戲團所呈現的"長青柳之火燒棉山"。這也就是寒食節的由來。

希望大家會喜歡。

In here, you all will be watching the Taiwanese Hokkien Opera, performed by Ye Qing Opera Troupe, on the story of Cold Food Festival aka Han Shi Jie (寒食節), which later being combined together with Qing Ming Festival (後來與清明節結合).

The story involved around Jie Zi Tui (介子推) aka Kai Shan Sheng Wang (開山聖王) or Gan Tian Da Di (感天大帝).

More info on Jie Zi Tui & Cold Food Festival (介子推與寒食節簡介):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/01/pictures-of-jie-zi-tui.html

http://youtu.be/N1cd9IemLjIThursday, 18 July 2013

Heavenly Master Zhangs’ Ancestral Temple (嗣漢正一天師祖廟及歷代天師聖位)


與此﹐各方同道好友將看到幾張攝於江西龍虎山天師祖廟的照片。

在最後的兩張照片﹐是供奉於祖廟內的六十三位天師的聖位。

In here, are a few pictures taken in China Jiangxi Mt Long Hu Tian Heavenly Master Zhangs’ Ancestral Temple.

As you can see in 2 of the pictures, in the Temple, there is an Altar with 63 Tablets of the various Heavenly Masters.

Its really touching when you are in there, having a chance to pay respect to All the 63 Heavenly Masters.Jave Dao's Diary 18 Jul 2013 (小道今日記 – 癸巳年荔月十一日丑時)小道今日記 – 癸巳年荔月十一日丑時

雖然身體抱恙﹐但還是安排時間﹐整理一些吾教正一天師道之經文﹐疏牒及咒語。希望能將原本歷代天師所傳呈下來的道教文化”還原”﹐不被其他外來”資料”所影響而變成”道不道”的”經典”。

辛苦是當然 – 忙至沒日沒夜。
打擊一定有 – 慘遭生命威脅。
...
但此生能夠有機會為吾教出點薄力﹐實不枉拜於天師門下。也藉此機會﹐報答六十三代老天師當年愛惜本門之恩德。今生不為吾教傳道﹐哪生能之﹖

這幾年﹐又受各方前輩長老及大真人之指教﹐甚使小道收益良多。小道自會更加努力﹐不令各位師長失望。

這幾天與來至東南亞的同道們作交流﹐才發現其實我們還有很多事情的去做﹐施行及嚴加整理。看到現今道教文化逐漸被其他文化”渾濁”﹐實是可悲。

望各方正一同道能一起加油﹐將吾教發揚光大﹐正道教之文化。

三無量。

Dao Diary 18 July 2013 AM2:00

Even though Jave is not feeling well today, but Jave have not stop on the editing work on the Zheng Yi Sect Scriptures, Petition and some of the special Incantations. Hoping that soon, all these edited Scriptures, etc, can be used and being able to promote to more people.

If you will to ask whether is it tiring? Of cos it is.
And if you will to ask whether is it demoralizing? Yes, I can say so.

Even though while doing all these, Jave had got “Life-threatening warning” from our local Taoists and some Organisations, but all these obstacles wont stopped Jave from going forward. To Jave, all these will be my Life-task for this Mortal-realm-cycle.

Luckily is that, I have got a lot of chances to meet up with different Taoist Seniors/Elders and got their encouragement & guiding. Not to mention that Jave had got more support from The Great Patriarch Zhang Mei Liang – the son of 63rd Heavenly Master Zhang En Pu.

These few days, while interacting with Taoists from various South East Asia Countries, to our horror, we realised that there are too many things that we needed to do to promote Taoism in our Region, especially the Teaching from Heavenly Master Zhang aka Zheng Yi Sect.

Now we are trying our best to correct some of the Culture back and hope, in near future, we will be able to see some positive changes and by then, we are able to promote the Upright Teaching to more people who are keen in understanding our Root-Religion – Taoism.

May we all work closely together to achieve our Ultimate Goal.

Wednesday, 17 July 2013

Qing Dynasty Heavenly Master Wooden Talisman Block (清代祖天師符板)
與此﹐各方同道好友將看到清代末年張祖天師符刻板。
可惜的是﹐當時小道因為怕板中有白蟻而沒把他購回。
目前﹐已無法尋得此符板了。

In here, you all will be seeing 3 pictures on the Ancient Wooden Block of Heavenly Master Zhang's Talisman.

Due to Jave was worried that the old Wooden Block might be invaded by termites, so Jave didn't buy it when I saw it. Now to think back, its a waste.

Charity Notice: A Packet of Rice (為善不落人後)

Dear All,

For those who are able to make your contribution for the Elderly or those whom are of low-income, please do visit the following Facebook-page to extend your helping hand.

For the moment, they are looking for contribution for Thermo-flask.

Million Thanks.

為善不落人後。
如果您想為一些低收入家庭或者年老者﹐請務必前往以下連接。
您的一份慷慨捐獻﹐便會為這些低收入家庭或者年老者帶來溫暖。
請大家多多支持。

http://www.facebook.com/APacketOfRice


Zheng Yi Ritual - Retrieving of Spiritual Water (天師府科儀之開壇請水)

In here, you all will be watching a video on an Official Taoist Ritual, conducted by the Taoist Priests in China Jiangxi Mt Long Hu Tian Shi Fu.

This is a Ritual to evoke the energies from the Dragon Deities for the Retrieving of the Purify Spiritual Water for Ceremony-used.

After the Retrieving, the Water is being divided into few portion, one portion is being sent to the Kitchen, supervised by the Kitchen Deity, for cooking of Offerings for the Deities and Distribution-offerings for the Wanderings.

Hope you all enjoy.

與此﹐各方同道好友將觀賞到由正一天師府道長們所舉行的"開壇請水"科儀。

希望你們會喜歡。

http://youtu.be/9Fqi4cxTuCE
Tuesday, 16 July 2013

Heavenly Master Zhang En Pu & LSM (六十三代老天師之隆恩淵源)


在與本門族長聯絡之後﹐經得前輩們的同意﹐終於在一小時前﹐小道將六十二代及六十三代老天師與本門的淵源及關係﹐告知與弟子們。希望小道弟子能繼續將老天師們的精神發揚光大。

此淵源及關係已藏于小道心中多年﹐總算在今天能"解密"了。

雖然小道以將此淵源及關係告知弟子們﹐但因事關重大﹐只能等待小道"回天繳旨"時才能向外公佈。

After having a long chat with my Elders, finally revealed the "Secret" of the connection between our School and 62nd & 63rd Heavenly Masters, to Jave's Official Disciples.

May they continue to promote the Culture of what had been imparted down by the Two Old Heavenly Masters to more people.

This "Secret" will be kept till the Day when Jave's turn to return back to the Celestial Realm for reporting.
 
 

Zheng Yi Sect Wei Yi Regulation Scripture (正一威儀經)


與此﹐是"正一威儀經"﹐為正一天師道門下弟子須遵守之"條規(總為一百三十二條)"。

皈依/傳度/授籙之時﹐所有弟子皆有授於一冊﹐目的是望﹐皈依/傳度/授籙弟子能守其規則﹐行其威儀。雖是如此﹐但現今有多少皈依/傳度/授籙弟子真正"遵此威儀"﹖

小道在此分享﹐願各方同道好友能夠一起探討及分享。

三無量。

In here, is the 132 Rules & Regulations that ALL Zheng Yi Sect Disciples & Students needed to follow and understand.

When one is being accepted and had gone thru the Official Ordination Ceremony, a Booklet of these Rules & Regulations will be issued/bestowed to the Disciple/Student. Hoping that the Disciple/Student will followed closely and observed them.

But in reality, not much Disciple/Student does that.

By sharing here, hope that ALL Zheng Yi Official Disciples/Students can go thru it again, reflect on these Rules & Regulations.

For Zheng Yi Sect Disciples/Students, station in South East Asia, if you all have any enquiries or problem understanding, feel free to contact Jave. I will guide you all on this.

Link for download (下載連接):

http://www.facebook.com/groups/officialtaoism/577082125668470/
 
 
 
 

Request Blessing for the World 2013 (為世間祈福2013)


為眾生祈願。願眾生得佑。
為世間祈福。願三界得護。
為往者祈渡。願魂魄得昇。

一盞明燈﹐破暗得明。
有心參與者﹐請與正一龍山飛捷府府主李羅俊聯繫。

三無量。

Requesting of Blessing for the Beings, the World & the Pass-ons. 

May all be blessed with Peace, Serenity & Purity.

 For those who are keen in participate, feel free to contact Vabien Lee thru email.
 

Birthday Anniversary of Maiden Huang 2013 (癸巳蛇年南洋龜仔山黃姑娘誕辰)


‎12th Day of Lunar 6 Month (農曆六月十二日) is known as the Birthday of Huang Gu Niang (南洋黃姑娘) aka Maiden Ng, our own local Deity that resided in the Old Kampong Silat.

For year 2013, the Birthday of Huang Gu Niang falls on 19 July, a Friday.

Today, we are able to see a small shrine set-up along Hospital Drive (directly opps the Sikh Temple at Jalan Bukit Merah).

For those who are interested in paying respect to Huang Gu Niang, do drop by this weekend at this Hospital Drive.

More info on Huang Gu Niang, please proceed to this link (南洋龜仔山黃姑娘簡介): 

Monday, 15 July 2013

Manifestation Anniversary of Master Liu Hai Chan 2013 (癸巳蛇年劉海蟾祖師聖誕吉慶)


On 10th Day of Lunar 6 Month (農曆六月初十日), it is considered as the Manifestation Anniversary of Taoist Master Liu Hai Chan (劉海蟾祖師)

For Year 2013, it falls on a Wednesday - 17 July.

According to records, Master Liu was born in the Wu Dai Period (五代), which was the ending of Tang Dynasty (唐朝末年) and before the establishment of the Song Dynasty (宋朝之前).

Due to his background, he was being closely associated with Wealth and this was one of the main reasons that Master Liu Hai Chan was being placed in group of the Official Taoist 24 Deities of Wealth (道教廿四財神之一).

And for those who are keen in paying your respect to Master Liu Hai Chan in Singapore, you may wish to visit the Official Temple that dedicate Altar to him, in the following is one of theTemples that oneself can visit:

1) Bi Shan Gu Miao (碧山古廟), situated in Peck San Theng (碧山亭), the Cantonese Columbarium located at 50 Kampong San Teng 576498

More pictures at the following link (劉海蟾祖師照片連接):

http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/166237123/pic/list
Sunday, 14 July 2013

Tian Men Kai Day for Deities to report back (農曆六月初七日天門開 - 諸聖回天繳旨日)


金闕貺福時已畢。
回天繳旨天門進。
眾聖留恩三界覃。
萬靈須懷至皈心。

天貺日已過﹐三界聖真下凡賜福任務也差不多完畢了﹐今天是天門開之日﹐也是眾聖列真回天繳旨之朝。希望各方人們能心懷誠意﹐在天門開日完畢之前﹐作最後的祈福。記得﹐只有至誠的一片皈依心﹐才能換得上天無為之覃恩福。須謹記﹐莫多求。

三無量。

Tian Kuang Day is over and today (14 Jul), known as Tian Men Kai aka Heavenly Gate's Opening. Today is the Day for the Deities whom had conducted their Inspection on Tian Kuang Day to report back to the Celestial Realm.

For those who have yet to Offer your respect to the Deities, please do your honouring before the Day ends.

Do remember, request for the necessary and not request for the unrealistic.

Friday, 12 July 2013

The Basic Taoist Regulations by 63rd Heavenly Master Zhang En Pu (六十三代真人張恩溥老天師親傳三皈九戒十二愿)


感謝大真人指點﹐以下六十三代真人張恩溥老天師親傳。

In here, you all will be seeing the Taoist Basic Regulations, that being pass-down by 63rd Heavenly Master Zhang En Pu.

道門戒律「即三皈九戒十二愿」。(大真人府籙生須知)

三皈依 (The Three Refugee)
皈依道。得正覺。化化出人天。
皈依經。得正法。劫劫度群迷。
皈依師。得正行。不墬諸傍生。

九戒 (The Nine Rules)
一敬讓。孝養父母。
二克勤。忠於國主。
三不殺。慈救眾生。
四不淫。正心處物。
五不盜。推義損己。
六不嗔。兇怒凌人。
七不詐。陷賊害善。
八不驕。傲忽至真。
九不貳。奉戒專一。


十二大願 (The Twelve Wishes/Requests)
一願乾坤明素。二願氣象清圓。
三願民國萬歲。四願北洽八埏。
五願天垂甘露。六願地發祥煙。
七願四時順遂。八願萬物生全。
九願家多孝悌。十願國富才賢。
十一願國土鞏固。十二願修道成仙。

Tomb of 63rd Heavenly Master Zhang En Pu (正一六十三代真人張恩溥老天師塋塚)這是位於台灣北部三峽墓園,正一六十三代真人張恩溥老天師的塋塚。

有機會到台灣一訪的同道好友們﹐不妨前往老天師塋塚前﹐請禮上敬香。

老天師生於清光緒二十年農曆九月初五日(即公元1894年)﹐羽化於民國58年(即新曆1969年)農曆十一月十七日。

In here, you all will be seeing a picture of the Tomb of 63rd Heavenly Master Zhang En Pu. This Tomb is situated in New Taipei City, San Xia Cemetery.

If you have a chance to visit Taiwan, do remember to visit the Tomb and pay your highest respect to our dearly 63rd Heavenly Master Zhang.

The Taoist Basic Regulations 道門戒律「三皈九戒十二愿」


天貺日將至。
一心欲習道﹐修道及傳道者﹐無妨於該日於壇前發願皈依。

三皈依 (The Three Refugee)
第一皈身。太上无极大道。故曰道宝。
第二皈神。三十六部尊经。故曰经宝。
第三皈命。玄中大法尊师。故曰师宝。

九戒 (The Nine Rules)
一者敬让。孝养父母。是初真戒。
二者克勤。忠于国家。是念真戒。
三者不杀。慈救众生。是持真戒。
四者不淫。正身处物。是守真戒。
五者不盗。推义损己。是保真戒。
六者不嗔。凶怒凌人。是修真戒。
七者不诈。谄贼害善 。是成真戒。
八者不骄。傲忽至真。是得真戒。
九者不二。奉道专一。是登真戒。

十二愿 (The Twelve Wishes/Requests)
一愿乾坤明素。二愿气象清圆。
三愿主躬康泰。四愿融洽八埏。
五愿天垂甘露。六愿地发祥烟。
七愿四时顺序。八愿万物生全。
九愿家多孝悌。十愿国富才贤。
十一愿箓生受福。十二愿正教兴行。

Thursday, 11 July 2013

Plaque written by 62nd Heavenly Master (六十二代張元旭老天師親手書寫之贊教廳匾)


與此﹐各方同道好友將看到一張攝於2008年的照片。

照片中﹐是一塊清朝末年的匾。

此匾來歷可不小哦﹐因為此匾是由六十二代張元旭老天師親手所寫的﹐不但如此﹐還是六十二代老天師親贈於廣昌黃承恩老道長。

據說當年﹐六十二代老天師來到廣昌木屯灣村時﹐拜訪了黃承恩老道長的道壇。在了解了該道壇的源由後(黃承恩老道長祖上皆是正一道士﹐其家族道脈始于唐朝)﹐很是讚賞﹐便在當下書寫了”贊教廳”﹐並彫刻成匾﹐贈於黃承恩老道長。

至今﹐在黃家道壇內﹐還可看到此匾掛於其道壇主壇之上方。

注﹕
匾左方豎書為”襲封正一嗣教天師六十二代頭品頂戴雙眼花翎大真人府張為”
匾右方豎書為”獎授陰陽二職六品銜黃承恩宣統三年歲次辛亥孟冬月穀旦立”

In here, you all will be seeing a photo showing a Late Qing Dynasty Plaque, hanging in a Taoist School’s Altar located in China Guang Chang Province Mu Tun Wan Village.

This Plaque was written by 62nd Heavenly Master Zhang Yuan Xu and bestowed to Taoist Priest Huang Cheng En in January (or February) of AD 1912.

On the Plaque, it reads “Zan Jiao Ting”, literally translated as The Hall of Promoting the Culture of the Sect.

Till today, if you will to visit Priest Huang’s Taoist School, you will be able to see this Plaque hanging above the Main Altar.

Wednesday, 10 July 2013

Poem on Tian Kuang Day (宋詩 - 天貺)


此週六為中華傳統節日之一 - 天貺日(節)。

與此﹐與各位好友分享一首與天貺日相關之宋朝詩句。

此視為許月卿所作。

許月卿﹐原籍江西婺源。

生于宋朝末期嘉定十年﹐卒於元朝初期至元廿三年﹐享壽七十。

In here, is a Poem composed by Song Dynasty Poet Xu Yue Qing, on the Traditional Festival of Tian Kuang Day.

The Ceasing Fire Talisman's Stone Slab (江堰市二王廟之鎮火碑)


這是立於四川省都江堰市二王廟內靈官殿前的”鎮火碑”﹐又稱為為”避火碑”﹐乃是正一六十一代張仁晸天師﹐於清代末年同治年間所親手書寫的”避火符”(真跡)。之後被刻於石碑至上。

話說在1925年﹐二王廟”走水”﹐當火勢洶洶漸進至此碑之前﹐其火便徐徐而推。可見此碑之法力甚強。

目前﹐如若各方同道好友有機會到二王廟一訪﹐請記得到靈官殿前向此碑敬上一禮﹐這樣也是等於向正一六十一代張仁晸天師敬禮。

... In here, you all will be seeing a Stone Slab in Er Wang Temple (located in China SichuanProvince, Du Jiang Yan City), with the “Ceasing of Fire Talisman” being carved on it.

This Talisman was drawn by 61st Heavenly Master Zhang Ren Zheng back in the Late Qing Dynasty Tong Zhi Period.

In Year 1925, Er Wang Temple was almost destroyed by a big Fire, but when the Fire reached where this Stone Slab was standing, the Fire suddenly stopped. So from then, people believed that the “Power” that being enhanced onto this Slab by 61st Heavenly Master was still as strong as back then in Tong Zhi Period.

For those who have a chance to visit Er Wang Temple, do remember to take a look at this Slab

Tuesday, 9 July 2013

Stone of Subduing Demons (天師降魔石)


四川省成都市青城山天师洞左侧﹐张道陵祖天師降魔石(又名三岛石),上有“降魔”二字,此二字為六十一代老天师张仁晸﹐于清光绪癸未九年(公元1883年)来青城山扫墓拜祖时所题下而後刻上的

In here, you all will be seeing a picture on an Ancient Stone (of about 2000 years old), located in China Sichuan Province, Chengdu City, Mt Qing Cheng.

According to records, the spot of where this Stone was now, was the spot where Heavenly Master Zhang Dao Ling subdued demons.

In AD 1883, 9th Year of Qing Dynasty Guang Xu Period, 61st Heavenly Master Zhang Ren Zheng visited Mt Qing Cheng to pay respect to Heavenly Master Zhang Dao Ling and while he pass-by this Stone, he wrote 2 big characters – Xiang Mo (降魔) on it, this was to remembrance the Credit & Merit of Heavenly Master Zhang Dao Ling on his effort of subduing the Demons.


Taoist Scriptures to be Chanted on Tian Kuang Day (天貺日可誦念之道教經文)This coming Saturday will be the Official Tian Kuang Day.

This is another important Taoist Day/Festival, since Song Dynasty.

... On this Day, besides the normal Honouring of Deities with Official Offerings, various Taoist Official Scriptures are encouraged to be Chanted or Recited.

In the following are a few suggestions that you might want to consider chanting or reciting on this Special Day.

1 – Tai Shang Qing Jing Jing (太上清靜經) – to cultivate for Serenity & Purity

2 – Yu Huang Xin Yin Miao Jing (玉皇心印妙經) – to cultivate the balancing of One’s Mind & Body

3 – San Guan Miao Jing (太上三官妙經) – dedicated to the Three Emperor Lords of Three Realms

4 – Bei Dou Miao Jing (太上北斗妙經) – dedicated to the Great Dipper Lords of the Northern Hemisphere

5 – Tai Shang Zheng Yi Chao Tian San Ba Xie Zui Bao Chan (太上正一朝天三八謝罪寶懺) – for Official Taoists/Priests to do Self-reflection & Repentance

6 – Yu Huang You Zui Xi Fu Bao Chan (玉皇宥罪錫福寶懺) – for Taoist Priests to conduct on behalf of Taoists & Folks for the requesting of Eliminating of Sins & Debts and Distribution of Blessing

7 – Dong Yue Scripture (元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範誥咒妙經) – dedicating to Lord Dong Yue for the Salvation of Sufferings Beings in the Three Realms

And last, 2 Rare Scriptures that Taoists will Chant on any Occasions;

The Dao De Jing (太上道德經) &

Tai Shang Gan Ying Pian (太上感應篇)

As for those whom are not able to do Chanting or do not know how to do Chanting, oneself can also Recite the following Praising Incantation aka Bao Gao.

1 – San Qing Bao Gao (三清道祖總誥)

2 – Yu Huang Bao Gao (玉皇寶誥)

3 – San Guan Bao Gao (三官大帝總誥)

4 – Tai Yi Bao Gao (太乙天尊寶誥)

5 –Pu Hua Bao Gao (普化天尊寶誥)

6 – Bei Dou Bao Gao (北斗星君總誥)

7 – Dong Yue Bao Gao (東嶽大帝寶誥)

Do remember, before oneself starts Chanting & Recitation, oneself needs to take note of the Procedures:

An important article for the new Taoists to reference to:

The Healthier Way of doing Chanting and Recitation (誦經念咒之密要)

Please do take sometime to read on it and understand it.

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2008/05/the-healthier-way-of-doing-chanting-and.html

Tomb of 61st Heavenly Master Zhang Ren Zheng (六十一代張仁晸天師墓地-(衣冠塚))與此﹐各方同道好友將看到幾張攝於六十一代張仁晸天師墓地(衣冠塚)的照片。

六十一代張仁晸天師墓地(衣冠塚)﹐位於江西省龍虎山貴溪縣鷹潭市上清鎮附近的漢輔村。

在堪輿學上﹐此地被視為風水寶地。

In here, you all will be seeing a few pictures on the Tomb of 61st Heavenly Master Zhang Ren Zheng (only the Clothing were being buried in this tomb).

The Tomb is located at Jiang Xi Province, Mt Long Hu, Shang Qing Town, near to Han Fu Village.

In Geomancy Study, this is a plot of Good Land.

Monday, 8 July 2013

Official Offerings for Tian Kuang Day (天貺日上敬蒼天供品)Upon request, here is the list for the Official Honouring dedicated to Tian Kuang Day.

PS: Not All People needed to prepare these Offerings, depend on one’s ability & traditional-practise....

Due to Tian Kuang Day is an important Day in Taoism, for Taoists or Official Ordained Taoist Priests; we will prepare the following Offerings for the Official Honouring.

All these Offerings exclude the Taoist 20 Offerings (道教二十供不包括在以下天貺日上敬蒼天供品列表):

1 – Five types of Grains (五穀 – 為方便﹐此為現今之五穀﹕米/麥/玉米/薏米/糙米)

2 – Five Color Beans (五色豆)

3 – Four Types of Fruits with Green, Red, White & Black Color (四色水果)

4 – Four Types of Pastry made of Rice, Sesame, Peanuts & Flour (四色糕餅﹐由米/芝麻/花生/麵粉製成)

5 – Three Types of Raw Vegetables; Leek, Spring Onion & Ginger (三樣生菜:長蒜/青蔥/姜)

6 – Three Types of Sweet Candies (三樣傳統甜食)

7 – Two Types of Melons (兩種瓜類)

8 – Two Types of Seeds (兩種瓜子)

9 – One Bowl of Sweet Dumplings without Red & White Color (一大碗湯圓﹐不可有紅白色)

10 – One Bowl of Soup to rep Salty item (一大碗湯﹐代表咸食)

11 – Fifteen Cups of Chinese Tea, Rice Wine & Water each (酒/茶/清水各十五杯)

12 – Flowers (花)

Optional (可有可無):

13 – Sugar Cane (甘蔗)

Paper Offerings (香燭紙料):

1) 1 set of 3 Long Incenses (長壽香一副)

2) 1 pair of Red Candles (紅燭一對)

3) 1 or 3 set(s) of Tian Gong Jin (Big Josspaper 天公/太極金三疊)

4) 1 or 3 set(s) of Shou Jin (Normal Josspaper 大壽/三寶金三疊)
See More

Tian Kuang Zither of Tang Dynasty (唐代天貺琴)


Know more a little bit (知多一點點):

與此﹐是一張唐代仲尼古式的天貺琴。
此琴取名天貺﹐意為上天賜福人間﹐眾人能聞樂歡愉﹐忘卻一切煩惱。
目前﹐此琴由九嶷派楊氏后人所保留。
...
In here, you all will be seeing an Ancient Tang Dynasty Zither, named as Tian Kuang, meaning Heavenly Distributed Blessing to the All Beings.

Objective of this naming is that, hoping that All Beings after hearing the music that being played by this Zither will be filled with Joyous & Prosperity Blessing.

天貺琴上之讚詩 (Poem on the Zither):

溯自戊申,琴为余累。
枯桐半百,终鲜称意。
今歌得宝,实神所秘。
人力罔求,天庥载至。
锡厥嘉名,答彼苍赐

Sunday, 7 July 2013

Tian Kuang Day - Opening of Heavenly Gate 2013 (癸巳蛇年天貺日-天門開)In Taoist Culture, every year during the Lunar 6 Month, the Taoist or Chinese will celebrate this important Festival on the 6th Day of Lunar 6 Month (農曆六月初六日為天貺日﹐初七為天門開日).

For Y...ear 2013, Tian Kuang Day falls on 13 July, a Saturday.

Tian Men Kai aka Opening of Heavenly Gate falls on 14 July, a Sunday.

Tian Kuang Ri (天貺日), in Taoism, known as the Day of Jade Emperor of Heaven distribution Blessing for ALL Beings & also, the 2nd Inspection Day for All High Authority Deities of the Three Realms (在道教文化中﹐天貺日被譽為玉皇赦罪大天尊﹐開赦天下之日﹐也是上天貺福民間之時。不但如此﹐也是三界高真第二次校考天下之朝). In Chinese Culture, this Day is also known as Half Year Festival aka Ban Nian Jie (半年節).

Whereas, Tian Men Kai is the Day for the Deities to return back to the Celestial Palace for the Reporting & Submitting of the Inspection Result (而天門開日則是三界高真回返通明殿繳旨之日).

In South East Asia, due to the mis-interpretation and misconception, the Opening of Heavenly Gate is celebrated on the 7th Day of Lunar 6 Month, which is not that Official & Accurate. Recent Years, due to Commercialization, many Folks are using this Opportunity to make Money by holding Un-necessary Events & Blessing Ceremonies, which somehow contribute to Degrading & Distorting of the Culture of Tian Kuang Ri.

According to Chinese History, the Celebration of Tian Kuang Ri was only being fixed after Song Dynasty (this is a Day that being Bestowed by Song Emperor Zhen Zong 宋真宗祥符四年 on AD 1011, before AD 1011, Tian Kuang Ri is usually being celebrated on the 1st Day or 15th Day of Lunar 6 Month).

So does Really the Heavenly Gate opened on this Day?

This is just a Myth that the folks believed in, to be more exact, Heavenly Gate does not have the process of Opening or Closing.

In Taoist Context, the "Heavenly Gate" or so-called the Entrance to the Heavenly/Spiritual Realm is located at the Eastern Hemisphere, in between the 2 Stars in the Green Dragon Formation (東方青龍角宿二星) - in Western Astrology, these 2 Stars are located in Spica Formation (室女α星). And this is why, during Tian Kuang Ri, when Taoist Priests performed the Sending of Spiritual Petition to the Heavenly Realm, the Taoist Priests will have to step the Dipper-steps towards the Eastern Direction and then conduct the Burning-off the Spiritual Petition facing the East (天貺日﹐道士送表時須面向東方之位).

In most of the Chinese Myths, Heavenly Gate always being illustrated in the Southern Hemisphere (南天門), which is not Accurate.

So what is the actual meaning of this Tian Kuang Ri aka Tian Men Kai?

According to records and the Objective that being fixed by the Song Empire, actually Tian Kuang Ri is a Day for the Taoists to pay respect to the Heaven and other Deities and also, for Jade Emperor of Heaven (玉皇大天尊) to send his Officials to the Mortal Realm to distribute out the necessary Blessing to the Living Beings according to their Credits and Merits accumulated thru-out the past 6 Months (another Day of such Events will be on the 25th Day of Lunar 12 Month).

Due to this Tian Kuang Ri belief, this is why in our Taoist or Chinese Society, in the Spiritual Theory, we have a Theory of Luck will only changed after every 6 Lunar Months.

Tian Kuang Ri has another meaning of, Heaven gives out the Necessary Gifts/Rewards to the Necessary groups of Beings, such as Sick, Poor, Cultivated People or "Badies (its time for them to Receive the Rewards of what they have Accumulated)".

So how will the Taoists or Chinese Celebrates this Day?

For Taoists, we will visit Temples to pay Respect to Heaven & Jade Emperor of Heaven and then, do certain Chanting or Reciting of Scriptures or Incantations.

For Chinese, they will visit Temples to do requesting of Lucks and also, to do reprimanding of one self Debts, Sins and Evil-doing, once the Reprimanding is done, then they will do another round of Luck-requesting.

For those whose Requests being fulfilled within the 6 Months, they will need to return to the Temple to show their Gratitude to the Heaven or Deities before 25th Day of Lunar 12 Month.

For the Folks, on this Day, they will bring out their Clothing, Paintings, Books or some Valuable-stuffs to do Sun-bathing. Why they do so? Folks believed that by doing the Sun-bathing, the Objects will be blessed by Heaven and all these Objects will be able to last longer (天貺日也被稱為”晒經日”。這天﹐習道者會將經文﹐道袍﹐置于烈日下曝晒).

In the Early Days (in Singapore), Old people who had bought their Shou Yi (壽衣 the Apparel for their Funeral) to keep, on this Day, they would bring out one piece (out of the 7 Layers) to do Sun-bathing. Why they do so? The Old people believed that by doing so, their Age-span would be prolonged by 1-3 years. If they didn’t do that, meaning that on that year, it might be their Last Year staying in this Mortal Realm (民間則在這天﹐將老年者準備的壽衣﹐取一件出來曝晒).

Besides the Sun-bathing for the Items, Taoists will also do Copying of Taoist Scriptures (天貺日抄經也是必然的功課之一) at Home. This is the time that Taoists show their Respect & Gratitude to the Big Dao.

On this Day, Taoists & Chinese will use Glutinous Rice Powder (Red, White is Forbidden for this Day) to make Sweet Dumplings aka Tang Yuan (在天貺日所準備的湯圓不可有紅或白). Consuming of Tang Yuan on this Day is to request for Blessing on Reunion & also for Ushering in New Hopes for the Next 6 Months.

So how can one self Celebrates this Day in this Modern Society?

Its very simple, just get some simple Offerings (as followed) to any Temple. Sincerely pay your respect and I’m sure your Request will be heard by the Heaven.

Here the offerings go:

1) 1 set of 3 Long Incenses (長壽香一副)
2) 1 pair of Red Candles (紅燭一對)
3) 1 set of Fruits (5 Quantity 生果五顆)
4) 1 set of Loose Flowers (鮮花一盤)
5) 1 or 3 set(s) of Tian Gong Jin (Big Josspaper 天公/太極金三疊)
6) 1 or 3 set(s) of Shou Jin (Normal Josspaper 大壽/三寶金三疊)

Upon reaching the Temple, place All the offerings on the Main Altar or at the Jade Emperors Altar, then proceed to the Whole Temple to pay respect to the Other Deities and then return to the Altar where you placed the Offerings, sincerely make a Bow and then Kneel down on the Kneeling-pad and start your Requesting:

1) Start with the Offering of Incense Incantation:

祝香神咒 (Incenses Offering Incantation)

道由心學。心假香傳。
Dao You Xin Xue, Xin Jia Xiang Chuan

香爇玉爐。心存帝前。
Xiang Re Yu Lu, Xin Cun Di Qian

真靈下盼。仙旆臨軒。
Zhen Ling Xia Pan, Xian Pei Lin Xuan

令民關告。逕達九天.。
Ling Min Guan Gao, Jing Da Jiu Tian (Bow 鞠躬)

Then Recite Yu Huang Da Tian Zun's Praise Incantation (玉皇大天尊寶誥)

太上弥罗无上天。妙有玄真境。
Tai Shang Mi Luo Wu Shang Tian. Miao You Xuan Zhen Jing

渺渺紫金阙。太微玉清宮。
Miao Miao Zi Jin Que. Tai Wei Yu Qing Gong

无极无上圣。廓落法光明。
Wu Ji Wu Shang Sheng. Kuo Luo Fa Guang Ming

寂寂浩无宗。玄範总十方。
Ji Ji Hao Wu Zong. Xuan Fan Zong Shi Fang

湛寂真常道。恢漠大神通。
Zhan Ji Zhen Chang Dao. Hui Mo Da Shen Tong

玉皇大天尊。玄穹高上帝。
Yu Huang Da Tian Zun. Xuan Qiong Gao Shang Di (Bow 鞠躬)

2) Report your name and where you stayed
3) Report what is the event Today
4) Report what is your Request (remember to request for those that is possible to fulfill)
5) Once the report is done, sincerely make 3 Bows and then stand-up and place your Incenses into the Urn
6) Make a Bow and leave the Spot
7) After 10 - 15 Minutes, retrieve the Incense-papers and proceed to do the Sending-off 

8) Once the Burning is done, retrieve the Offerings and then leave the Temple

Remember, once the Request is being fulfilled within the 6 Months, please return to the Temple again to show your Gratitude.

More info on Tian Kuang Ri:

The Eight Predictions (天貺日之八大預言說):

http://javewutaoismplace.blogspot.sg/2010/07/the-8-predictions-of-tian-men-kai-for_9916.html

Temples to visit in Singapore for Tian Kuang Ri:

1) Telok Blangah Tian Gong Temple (新加坡天公廟), located at Telok Blangah Drive, besides Blk 45

2) Yu Huang Dian (玉皇殿), located at Havelock Road

3) Hai Nan Shan Tian Gong Tan (海南山天公壇), located at Upper Thomson Road

4) Taoist Mission Yu Huang Gong (新加坡道教協會玉皇宮), located at Telok Ayer Street
 
 

Brief Introduction on Wang Chang & Zhao Sheng (祖天師門徒-王長與趙昇簡介)


In Zheng Yi Sect History, Heavenly Master Zhang Dao Ling had got 2 Official Disciples, which were known as Wang Chang & Zhao Sheng (王長與趙昇).

During the period of travelling arou...nd to promote Taoism, Heavenly Master Zhang had accepted Wang Chang as his Disciple, upon the acceptance, Wang Chang had put in his very best effort in learning all the teachings that Heavenly Master Zhang had imparted to him, especially the skill of making Elixir and Medication for the ceasing of diseases/illnesses (王長習得祖天師所授之法﹐能煉丹製藥﹐拯救難民).

When Heavenly Master Zhang settled down in Mt Long Hu (龍虎山, before that was known as Yun Jin Shan 雲錦山), Wang Chang was there to assist in locating the best Cultivation spot and without disappointment, they found the best spot, which is where Zheng Yi Guan (正一觀) located now.

While they stationed at Mt Long Hu, Wang Chang had also assisted Heavenly Master in subduing Demons & also salvaged quite a number of suffering folks (因王長之恆心習道﹐在祖天師授教之下﹐王長不但能煉製丹藥﹐也無時不協助祖天師降魔收妖).

At the age of 100, Heavenly Master decided to shift on to another location to promote Taoism and so, Wang Chang had accompanied him to Mt Qing Cheng (青城山).

Upon arriving at Mt Qing Cheng, Heavenly Master accepted Zhao Sheng as his last few Disciples (at that time, Heavenly Master had already accepted 3000 students). Reason for Heavenly Master to accept Zhao Sheng, was due to that, Zhao Sheng had appeared in his dreams and also prediction, before they arrived in Mt Qing Cheng (入青城之後﹐祖天師納趙昇為徒).

With 20 over years of learning under Heavenly Master and the guidance of Wang Chang, Zhao Sheng had mastered a lot of skills (在祖天師的授教下﹐於二十余年間﹐趙昇得到祖天師不少真傳).

During these 20 over years, Heavenly Master had also tested Zhao Sheng 7 times, in-order to see whether Zhao Sheng had determination & faith in promoting the Upright Culture of Taoism. Without fail, Zhao Sheng passed all the testings (祖天師也與二十余年之間﹐七次試探趙昇﹐次次皆得祖天師讚賞).

In AD 156, 9th Day of Lunar 9 Month of 2nd Year of Yuan Shou Period, under the Leadership of Emperor Han Huan (漢桓帝永壽二年農曆九月初九日), Heavenly Master gathered all his Disciples & Family Members to the highest peak of Mt Yun Tai (祖天師召集所有弟子及家眷來到蜀中雲台山之顛) .

Upon arrival, Heavenly Master observed on every individual member and finally, he asked who is willingly to jump-off the Peak with him to pluck the Immortal Peaches at the Cliff-wall below? (至雲台山之顛後﹐祖天師問眾人﹐是否有人願越崖而下取桃)

After Heavenly Master had announced that to the people, no one dared to reply. Knowing that almost all people here wouldn’t be able to follow his instruction, Heavenly Master had to jump-off the Peak himself (問及多時﹐並無人回答。祖天師點頭﹐心有其數﹐便不多言而自身越崖而下).

With a shock, all the people dashed towards the border of the Peak, but no one dared to jump-off to “rescue” Heavenly Master, at this moment, Wang Chang gave Zhao Sheng a glance and Zhao Sheng returned with a nod, both of them jump-off the Peak (當眾人驚愕失措時﹐王長向趙昇使眼神﹐兩人不約而同往崖一越﹐便隨祖天師消失於雲台山之中).

Soon after Wang Chang & Zhao Sheng jump-off, people on the Peak saw that the Three of them were being carried by Immortal Cranes and disappeared into the Clouds. From then onwards, Heavenly Master Zhang, Wang Chang & Zhao Sheng got their Immortality (此事眾人之中﹐有人隱約看見有仙鶴將三人接往天際﹐當眾人抬頭望時﹐三人已消失在雲際了。這便是祖天師白日昇天之說﹐時壽為一二三歲。).

As the Immortal Cranes flew thru the thick layers of Clouds, crossing the Milky-way, passing thru the Dipper Stars, they arrived at the Celestial Palace of where Dao De Tian Zun (道德天尊) aka Supreme Lord of Tai Shang (太上道祖) conducts his tasks (隨著仙鶴之駕引﹐三人來至太清仙境).

While the Three of them walked into the Palace, they were being ushered by the various High Authority Deities and Immortals (迎面而來者﹐皆是極品上仙﹐祖天師不慌不忙﹐帶著二徒﹐恭敬入殿).

Upon reaching the Hall where Dao De Tian Zun was, Heavenly Master Zhang and his Two Disciples kneel-down to pay their highest respect to him. With a short “speech” given by Dao De Tian Zun, Heavenly Master was being bestowed with his Official Title as Tai Xuan Shang Xian Xiang Mo Hu Dao Tian Zun (在道祖座前參禮之後﹐祖天師授封誥為泰玄上相降魔護道天尊), positioned as the Leader of the other Three Heavenly Masters (居四天師之首﹐統領道教).

And Wang Chang was bestowed with the Official Title of Shang Qing San Tian Du Hu Zuo Xuan Zhen Ren (王長封誥為上清三天都護左玄真人), appointed to station by Heavenly Master’s side to protect the Celestial Sword of Subduing Demons & Promoting Upright Taoism (居祖天師之左﹐持天師降魔劍﹐護道不讓).

And Zhao Sheng was bestowed with the Official Title of Shang Qing San Tian Du Hu You Xuan Zhen Ren (趙昇封誥為上清三天都護右玄真人), appointed to station by Heavenly Master’s side to protect the Celestial Seal of Summoning of Deities & Heavenly Marshals and to Uphold the Righteous of Taoism (居祖天師之右﹐捧天師都功之印﹐衛道不讓).

Today, in Tian Shi Fu, we are able to see the Statues of Wang Chang & Zhao Sheng, carved accordingly to the description of when, they got their Immortality (今日﹐在江西龍虎山天師府內﹐我們還可以看到﹐照當時王長及趙昇得道時所彫刻的聖像).