Tuesday, 21 October 2014

天醫府諸聖列位真人醫官 The Celestial Physicians天醫府諸聖列位真人醫官 The Celestial Physicians

仁心施診。
萬靈得治解困。
懸壺濟世。
百藥斷疾絕瘧。

在本門學生的提醒下﹐小道在此再次上貼分享 [天醫真人仙官] 聖號列單。

此回前往台灣昇籙之際﹐也有幸得以親眼目睹 [桃園南天壇玉京聖殿]中的 [天醫真人仙官] 等之彫刻像﹐實屬萬分榮幸。相信至目前﹐也只能在 [桃園南天壇玉京聖殿] 裡看到全套的 [天醫真人仙官] 彫刻像。

在此也的感謝 [桃園南天壇玉京聖殿] 住持 王道長 無私分享及講解﹐這使得小道豁然發現原來我們雖分隔千里﹐但所行的 [大天醫科] 卻是相同。

希望在未來日子裡﹐還能向王道長請教學習。

三無量。
大敬心。

太古醫聖嘗藥神農炎帝。天醫檢討正陽救劫帝君。
天醫行化救苦薩大真君。天醫掌院洪願冷大真君。
天醫贊化玉樞宏教真君。天醫贊化玉宸宏濟真君。
天醫大聖僦貸季公尊師。天醫大聖辯難岐伯尊師。
天醫大聖藥王扁鵲尊師。天醫中聖闡經巫咸尊師。
天醫中聖炮製雷公尊師。天醫中聖伯高少俞尊師。
天醫中聖少師臾區尊師。天醫中聖洞達俞府尊師。
天醫中聖多識桐君尊師。天醫中聖業術巫彭尊師。
神醫倉公開悟後學真人。神醫和氏洞達膏盲真人。
神醫緩氏調和君相真人。神醫盧氏救度季梁真人。
神醫愈病漢陽鳳綱真人。神醫救苦河間玄俗真人。
仙醫授徒輔天長桑真人。仙醫濟世回天安期真人。
仙醫普救療臂華真人。仙醫普救金匱葛真人。
仙醫普救杏林董真人。仙醫普救橘井蘇真人。
仙醫普救孝思真人。仙醫普救龍虎孫真人。
仙醫普救西河薩真人。仙醫普救自然馬真人。
仙醫普救洪願冷真人。仙醫普救妙濟何真人。
仙醫普救顯佑黃真人。良醫普救隻指高真人。
良醫普救邱據梁真人。良醫普救仲景張真人。
良醫普救療背竘真人。良醫普救解顱淳于真人。
良醫普救少室李真人。良醫普救神針郭真人。
良醫普救治癰薛真人。良醫普救燭幽文真人。
良醫普救袪獺王真人。良醫普救針茅徐真人。
良醫普救逐果李真人。良醫普救制蟲蘇真人。
良醫普救梁公狄真人。良醫普救汝州孟真人。
良醫普救沛郡施真人。良醫普救神妙許真人。
良醫普救法和陸真人。良醫普救飛霞韓真人。
良醫普救懷隱王真人。良醫普救聖惠王真人。
良醫普救幸靈者真人。良醫普救賣藥者真人。
良醫普救東皋子真人。良醫普救日華子真人。
名醫傳世叔和王真官。名醫傳世丹溪朱真官。
名醫傳世河間劉真官。名醫傳世東垣李真官。
名醫傳世慈藏韋真官。名醫傳世金針孔真官。
名醫傳世元方巢真官。名醫傳世蘭陵蕭真官。
名醫傳世伯宗甘真官。名醫傳世安常龐真官。
名醫傳世博陵郝真官。名醫傳世士安皇甫真官。
名醫傳世逸民裴真官。名醫傳世玄平范真官。
名醫傳世夾漈鄭真官。名醫傳世中理楊真官。
名醫傳世仲堪殷真官。名醫傳世彥通褚真官。
名醫傳世齊卿紀真官。名醫傳世知己麻真官。
名醫傳世伯仁滑真官。名醫傳世君卿婁真官。
名醫傳世良玉錢真官。名醫傳世達齋危真官。
名醫傳世道軒熊真官。名醫傳世明遠江真官。
名醫傳世可山汪真官。名醫傳世敕山倪真官。
名醫傳世汶陽柱真官。名醫傳世抱一項真官。
名醫傳世天民虞真官。名醫傳世橘泉祝真官。
名醫傳世進之王真官。名醫傳世重禮胡真官。
名醫傳世漢卿竇真官。名醫傳世以德趙真官。
名醫傳世約之方真官。名醫傳世起東盛真官。
名醫傳世可久葛真官。名醫傳世謙甫羅真官。
名醫傳世安道王真官。名醫傳世新甫薜真官。
名醫傳世淑旦陳真官。名醫傳世滄州呂真官。
名醫傳世誠莊沈真官。名醫傳世魯古直真官。
名醫傳世漢卿周真官。名醫傳世宗衡程真官。
名醫傳世子厚黃真官。名醫傳世毅叔宋真官。
名醫傳世魯濟鄒真官。名醫傳世扶溝甄真官。
名醫傳世慶嗣李真官。名醫傳世子固周真官。
名醫傳世用文蔣真官。名醫傳世仁齋楊真官。
名醫傳世德秀徐真官。名醫傳世復菴戴真官。
名醫傳世時珍李真官。名醫傳世奉真僧真官。
名醫傳世與正唐真官。名醫傳世曲江劉真官。
名醫傳世藏用石真官。名醫傳世震父葛真官。
名醫傳世彥德胡真官。名醫傳世訒菴汪真官。
名醫傳世天駟葉真官。 
天醫院內傳方救苦諸真官。
天醫院內修合救苦諸真官。
天醫院內巡察救苦諸真官。
天醫院內掌籍主薄功曹。
天醫院內諸大師真。
天醫院內左右大夫。
天醫院內諸大仙官。No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.