Tuesday, 30 May 2017

《道教端陽文化。重五地臘。懺悔宥罪》
《道教端陽文化。重五地臘。懺悔宥罪》

「農曆五月初五日」,又稱【地臘】之日,為【五臘五日】之一,亦是【上清靈寶天尊】之【萬壽】。

於【靈寶朝天謝罪懺】中有記載,此日為「五帝神仙集於丹天梵寶昌陽丹靈朱闕,校定世人罪福之籍」,因此在「過節」之時,也得「行科禮懺」,以求【上天宥罪】。

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.