Monday, 11 December 2017

《道教淨明文化。許遜天師。緣配玉女。棄官修道。雙影隨行》
《道教淨明文化。許遜天師。緣配玉女。棄官修道。雙影隨行》

晉代何家女,
原係天上玉女,
下凡配許郎,
同修無為之法,
欲登希夷之門。

誥命老太君,
授封天師夫人,
上歸紫光境,
輔佐天機之府,

錫福無嗣之民。

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.