Thursday, 5 June 2014

甲午馬年天下都城隍楊繼盛公聖誕吉慶 Manifestation Anniversary of Du Cheng Huang 2014


On 11th Day of Lunar 5 Month (農曆五月十一日), it is considered as the Manifestation Anniversary of Du Cheng Huang aka Overall In-charge of City Deity (天下都城隍).

For Year 2014, it falls on 08 Jun, a Sunday.

相關資訊  For more info on Lord Cheng Huang, you can proceed to the following links:

知多一點點 Knowing More;

楊繼盛(1516年-1555年),字仲芳,號椒山,追諡忠愍。北直隸容城縣人,明代後期官員。著有《杨忠愍文集》。因彈劾嚴嵩而死,被奉为北京城的城隍﹐既是天下都城隍。

楊繼盛為嘉靖二十六年(1547年)丁未科進士。他生性鯁直,剛正不阿。任兵部員外郎時,韃靼首領俺答數次入寇,咸寧侯仇鸞請開馬市以和之,楊繼盛上書《請罷馬市疏》,力言仇鸞之舉有“十不可五謬”,嚴嵩庇護仇鸞,繼盛坐貶狄道(今甘肃临洮县)典史。楊繼盛在狄道開辦學校,選了一百多名孩子上學,其妻張貞變賣珠寶首飾,作學校的經費。一年後,俺答依然擾邊,马市全遭破坏。明世宗知繼盛有先見之明,再度起用楊繼盛,调为山东诸城县令,改任南京户部主事、刑部员外郎、兵部武选司,连迁四职。

嘉靖三十二年(1553年),楊繼盛以《請誅賊臣疏》彈劾嚴嵩,歷數嚴嵩「五奸十大罪」,嚴嵩反冠以“詐稱親王令旨”的罪名下錦衣衛獄,廷杖一百,有人送與蚺蛇膽一具,說是可解血毒,楊繼盛拒絕,曰:“椒山自有膽,何蚺蛇為?”後楊繼盛於獄中自行割下爛肉三觔,斷筋二條,受盡三年折磨。

嘉靖三十四年(1555年)十月初一,嚴嵩授意刑部尚書何鰲,將繼盛與閩浙總督張經、浙江巡撫李天寵、蘇松副總兵湯克寬等九人處決,棄屍於市,臨刑有詩曰:“浩氣還太虛,丹心照千古。生平未報國,留作忠魂補。」,繼盛妻殉夫自縊。

燕京士民敬而憫之,以繼盛故宅,改廟以奉,尊為城隍,並以其妻配祀。死後十二年,穆宗立,追諡忠愍。「杨椒山祠」位于北京市西城区达智桥胡同十二号,为杨继盛故居。祠内有谏草堂,堂内石碑上刻杨两次批评朝政的谏言草稿。

Pictures of Cheng Huang (城隍尊神照片):


Introduction of Cheng Huang Zun Shen (城隍尊神簡介):


Introduction of Cheng Huang Zun Shen Bao Gao (城隍尊神寶誥):


Cheng Huang Taoist Scripture (城隍消災集福經):


Documentary of Cheng Huang (城隍文化記錄片):

Part 01 (上集)


Part 02 (下集):


And for those who are keen in paying your respect to Du Cheng Huang (都城隍) in Singapore, you may wish to visit the Official Temples that dedicate Altars to him, in the following is the list of Temples that oneself can visit:

1) Du Cheng Huang Temple (都城隍廟), besides Tanjong Pagar MRT Station

2) Lian Shan Cheng Huang Temple (蓮山城隍廟), located at Toa Payoh

3) Dong Yue Temple (東嶽廟), located at Bukit PurmeiNo comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.