Tuesday, 19 January 2016

乞財迎貴補運趕小人紙禡分享


乞財迎貴補運趕小人紙禡分享

 

一種很傳統的紙禡,一般用在迎貴人,趕小人,補時運及乞財富。

 

一組包含有:

 

1) 禄馬貴人(紅底,青馬,紅官)

 

2) 百解誥符(須填名字及生辰八字)

 

3) 退煞真形 (白底黑印)

 

4) 麻官章錢 (麻紙,最早的紙錢)

 

在祭祀完畢後,禄馬貴人留下,百解及麻官章化送,退煞則邊念咒邊用點燃的香戳破﹐之後將其真形化掉。

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.