Tuesday, 19 January 2016

乙未羊年文武雙曲星君下凡巡視乙未羊年文武雙曲星君下凡巡視

 

文曲開智顯鋒睿。

武曲鎮兵避官司。

 

乙未羊年臘月十二日未時﹐將是該年文武雙曲星君下凡巡視之日。

 

欲為自己或身邊祈求智慧者﹐可別忘了向<文曲星君>朝禮。

 

而想避開官司者(或有官司者)﹐可向<武曲星君>敬禮(可行改連科)

 

文武雙曲星君便是<北斗九皇君>(七元君)其中兩位﹐當天可誦念<北斗妙經>

 

三無量。

大道心。

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.