Wednesday, 3 August 2016

《正統道教濟度神咒》兩組簡介

《正統道教濟度神咒》兩組簡介

真心一遍神咒,
勝比萬叠金銀。

誠意一卷玅經,
強越百口空言。

三無量。
大悲心。

Incantation for the Releasing of Suffering Souls (2 sets)

In here are 2 Official Taoist Incantations to allow the Living Mortals to recite while requesting for the Suffering Souls to be sent off to the Heavenly Realm.

If you are able to recite it, please do so.

淨酆都離寒庭咒 (持九遍)
Incantation for the Releasing from the Realm of Suffering (recite 9 times)

寒庭多悲苦。回心禮元皇。
Han Ting Duo Bei Ku. Hui Xin Li Yuan Huang

女青靈寶符。中山青帝書。
Nv Qing Ling Bao Fu. Zhong Shan Qing Di Shu

一念昇太清。默念觀太無。
Yi Nian Sheng Tai Qing. Mo Nian Guan Tai Wu

功德九幽下。旋旋生紫虛。
Gong De Jiu You Xia. Xuan Xuan Sheng Zi Xu

救苦往生神咒 (持三遍)
Incantation for the Salvaging of Sufferings and Lead to Realm of Joyous (recite 3 times)

太上敕令。超汝孤魂。
Tai Shang Chi Ling. Chao Ru Gu Hun

鬼魅一切。四生沾恩。
Gui Mei Yi Qie. Si Sheng Zhan En

有頭者超。無頭者生。
You Tou Zhe Chao. Wu Tou Zhe Sheng

鎗殊刀殺。跳水懸繩。
Qiang Shu Dao Sha. Tiao Shui Xuan Sheng

明死暗死。冤曲屈亡。
Ming Si An Si. Yuan Qu Qu Wang

債主冤家。叨命兒郎。
Zhai Zhu Yuan Jia. Dao Ming Er Lang

跪吾台前。八卦放光。
Gui Wu Tai Qian. Ba Gua Fang Guang

湛汝而去。超生他方。
Zhan Ru Er Qu. Chao Sheng Ta Fang

為男為女。自身承當。
Wei Nan Wei Nv. Zi Shen Cheng Dang

富貴貧賤。由汝自招。
Fu Gui Pin Jian. You Ru Zi Zhao

敕就等眾。急急超生。
Chi Jiu Deng Zhong. Ji Ji Chao Sheng

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.