Wednesday, 10 August 2016

《普度拔薦勸靈詞與榜文告示》
《普度拔薦勸靈詞與榜文告示》

每年到了《中元普度聖期》,我就會整理一些早期或前輩們傳承下來的《普度拔薦勸靈詞》,以便與大家分享。

每每在回看這些《普度拔薦勸靈詞》,都覺得很有意思,一是能“勸慰幽魂”,二是能“導善人心”。

在《道教普度文化》,有者會將這些《普度拔薦勸靈詞》製成《榜文告示》,張貼與《普施臺》,好讓前來的《好朋友》們能好好的“反省自己”,也勸導世人好好活著。


丙申猴年分享:

轉輪空洞魂魄遊。
滅度更死生天樂。
罪福各有錯與對。
吉凶無偏撫嬰返。
得道行所致逍遙。
緣爾先身精化神。
行惡招斯酷難刑。
流曳五苦庭中獄。

。。。。。。。。

往反三塗五苦中。
豈覺形名皆虛空。
化生六畜多悲哀。
望返確實冥茫茫。
法輪常運罪難消。
去留無停轉又來。
哀此禍福一瞬間。
受報何時能了終。

。。。。。。。。

大道廣度一切苦。
為諸津梁仙橋度。
輪轉勸誠迷途魂。
教導解除三業休。
廣覆無外反裏來。
開死度生超仙界。
其福無量樂無邊。
青華長樂列神仙。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

乙未羊年分享:

淒淒慘慘半夜天。
無主孤魂實堪憐。
綠柳堤頭無人伴。
黃梅谷口獨自眠。
春秋祭祀誰為主。
日月蹉跎不計秋。
今宵幸遇三壇(功德)主。
參隨悟道上天堂。

。。。。。。。。

歲月荏苒一晃無。
歸來還去何時休。
悲嘆世間難久居。
悟道皈依離凡塵。
一卷經文行濟度。
一封赦書求懺悔。
今朝拔薦請汝來。
聞誦受度昇上清。

。。。。。。。。

晃晃悠悠逍遙樂。
輕輕鬆鬆步蓮程。
怨怨讎讎風吹送。
歡歡喜喜上朱陵。
何須再有貪瞋痴。
哪來不悟皈三寶。
今天眾等參大道。
香幡接引登雲天。

。。。。。。。。

為人實難三餐討。
在世憂煩怕無常。
今日不知明日事。
時刻擔心時刻苦。
太乙慈悲化身降。
大開九幽甘露門。
傳經啟教行濟拔。
接引幽魂昇南宮。

注:

2015年之分享如下:


在此簡單分享,希望大家多多善用。

三無量。
大捨心。


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.