Wednesday, 23 May 2018

《道教修行文化。你在修什麽。自己可知道》
《道教修行文化。你在修什麽。自己可知道》

宗教最難求其圓。

何為﹖

心難定。

意難正。佛道最難登仙界。

何為﹖

言是非。

行是非。誦經最難求解脫。

何為﹖

自不明。

己不修。行科最難得神佑。

何為﹖

行什麼。

作什麼。一切皆須明白。

不是演戲娛樂。大家共勉之。


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.