Thursday, 14 August 2014

甲午馬年張公聖君聖誕吉慶 Manifestation Anniversary of General Zhang Ci Guan 2014


23rd Day of Lunar 7th Month (農曆七月廿三日), the Manifestation Anniversary or Birthday of General Zhang Ci Guan aka Zhang Gong Sheng Jun (張公聖君).

For Year 2014, it falls on 18 August, a Monday.

To find out more on Zhang Gong Sheng Jun, please proceed to the following links:

Discussion Forum of Zhang Gong Sheng Jun (張公聖君線上談論網):

https://www.facebook.com/ZhangGongFazhuGongShengJun?ref=br_tf

Praise Incantation for Zhang Gong Sheng Jun (張公聖君寶誥):

張公聖君寶誥
Zhang Gong Sheng Jun Bao Gao

至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

身居閭闕。
Shen Ju Lv Que

掌理雷部之師。
Zhang Li Lei Bu Zhi Shi

修道九龍。
Xiu Dao Jiu Long

授為法中之主。
Shou Wei Fa Zhong Zhi Zhu

若文若武。
Ruo Wen Ruo Wu

統率南疆諸法將。
Tong Shuai Nan Jiang Zhu Fa Jiang

或風或火。
Huo Feng Huo Huo

令遣九洲之神兵。
Ling Qian Jiu Zhou Zhi Shen Bing

鞭動山崩鬼哭。
Bian Dong Shan Ben Gui Ku

鈴搖海島邪驚。
Ling Yao Hai Dao Xie Jing

遇妖即驅。
Yu Xie Ji Qu

降魔立滅。
Xiang Mo Li Mie

察陰陽之功過。
Cha Yin Yang Zhi Gong Guo

循善惡之衍尤。
Xun Shan E Zhi Yan You

威震南邦。
Wei Zhen Nan Bang

救度四方。
Jiu Du Si Fang

靈光普濟度眾生。
Ling Guang Pu Ji Du Zhong Sheng

電擊雷鳴護百苦。
Dian Ji Lei Ming Hu Bai Ku

大悲大願。
Da Bei Da Yuan

大聖大慈。
Da Sheng Da Ci

三十三天監雷法主張公聖君。
San Shi San Tian Jian Lei Fa Zhu Zhang Gong Sheng Jun

降魔救劫大天君。
Xiang Mo Jiu Jie Da Tian Jun

Pictures of Zhang Gong Sheng Jun (張公聖君照片):

http://groups.yahoo.com/group/taoism_deity_singapore_2007/photos/album/776597807/pic/list

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.