Monday, 27 February 2017

《正統道教。土地神之經典》《正統道教。土地神之經典》

與【道教經典文化】中,以【土地神】為主的經典,其實不多,但被提及的,卻有數部。

今逢【二月二】,【土地神】之壽誕,在此分享二部相關【土地神】的經典。

第一部:【太上安鎮九壘龍神妙經】

太上元始天尊。昔在洞陽天中。召集十方聖眾。俱來集會。講說妙法。
時有真人端簡上告
天尊曰。為見閻浮眾生。修造宅舍之後。頻遭厄難。作何方便。以救凡愚。
天尊曰。善哉。汝當諦聽。於是天尊乃作空洞之音。
元始結炁。混洞之中。下成形兮。盤礡冥空。地網直根。內有靈真。號曰土皇君。受位於帝宸。宮府三十六。綱維統萬神。金石相纏固。機會總崑崙。虛涵溟渤津。風澤常彌綸。妙理宗靈寶。厚德堅無傾。劫化周大數。蛟龍俱負乘。正道順自然。妖奸何以興。二儀通至用。玄會保黃寧。
天尊告真人曰。若有善男子善女人。起造宅舍。驚動龍神。屋宇鳴喚。地華土裂。南堂北屋。東廊西戶。井竈確磨。庫藏船車。寓止六畜。欄圈莊舍寺觀。但是屋宇房廊窟穴。觸犯天煞。地煞。年煞。月煞。日煞。時煞。四方諸煞。五方地祇。青龍白虎。朱雀玄武。將軍太歲。黃旛豹尾。十二時神。六甲禁忌。土公土母。土府伏龍。一切惡煞。宜轉此經。禳謝所犯神煞。悉皆隱藏。遠還四方。各鎮方隅。不敢為害。念誦此經。是諸惡鬼皆自消滅。疾病驅除。身強體輕。念誦此經。功德無量。若有善男善女。匡保蠶桑。念誦此經。福德報應。或起造屋宇。掘鑿動土。轉誦此經三遍。至百遍。令土府相生。陰陽和合。向坐宜良。龍神匡贊。百福咸臻。眷屬和平。悉無障礙。所求皆得。所願皆成。
於是真人聖眾。聞說此經。皆大歡喜。作禮而退。敬奉傳行。

【太上安鎮九壘龍神妙經】終

第二部:【太上說安宅土地龍神經】

此部經典,在民間的版本錯誤百出,此次分享,是以正版版本爲主(此為簡短版本)。


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.