Thursday, 22 May 2014

東嶽大帝回生寶訓 The Preaching from Lord Emperor Dong Yue每每在為眾善信及同道們舉行道教補庫儀式之時﹐皆會向他們解釋補庫之作用及效果。 

道教補庫不可亂作也不可隨意的作﹐每次舉行﹐一定要有一定的程序﹐心情及誠意﹐才有辦法將其儀式舉行並達到一定的效果。 

除了解釋﹐小道也會分享以下[東嶽大帝寶訓]或稱[回生寶訓]﹐希望參與補庫的善信及同道們明白一些道理。

天地神明一切聖眾皆是無偏無私的﹐不會因為一個人的厚禮或盛款而賜福護佑其人。只要一個人心誠﹐意堅﹐在敬一柱香後﹐也能受蔭三代﹐滿門福來。

因此務必請大家謹記﹐慎行。

東嶽大帝寶訓

天地無私。神明鑑察。
不為享祭而降福。
不為失禮而降禍。
凡人有勢不可使盡。
有福不可享盡。
貧窮不可欺盡。
此三者乃天運循環周而復始。
一日行善。福雖未至。禍自遠矣。
一日行惡。禍雖未至。福自遠矣。
行善之人如春園之草。

不見其長。日有所增。
行惡之人如磨刀之石。

不見其損。日有所虧。
損人利已。切宜戒之。

一毫之善。與人方便。
一毫之惡。勸人莫做。
衣食隨緣。自然快樂。

算什麼命。問什麼卜。
欺人是禍。饒人是福。
天網恢恢。報應自速。

諦聽吾言。神人鑒服

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.