Thursday, 22 March 2018

《道教清明文化。展現孝思。化紙持咒》《道教清明文化。展現孝思。化紙持咒》

這幾天,都有好多人在問我相關「化紙」給「先人」們須持念什麼咒,在此簡單分享的是:

1,離寒庭咒(即民間所說的【往生咒】)

2,道教往生咒(先人及幽孤,皆可使用)

一點得提醒,絕對不能用【神明】的【化寶咒】,這樣不旦「先人」“收不到紙錢”,還驚動了【神明功曹】就不好了。

以下的「2016年」的簡介中的三個「咒語」皆不可用,尤其「天有錢星」那組:

《化寶與化紙》簡介

《化寶》,或稱《獻寶》,出現的年代較久遠,有此詞之出現是因為古時帝皇在祭天或祭祖時會以<絹>及<帛>來<送化>,以便敬奉天神及祖先,因而有了《化寶》的說法。

而到了<漢代>,<蔡倫>發明了<紙>後,民間開始以<紙>替代<絹>及<帛>因而又了《化紙》的稱號。

<蔡倫>最初所製造的<紙>稱為<麻官章>後演變為<黃白紙>,因此在<道教文化>中《化寶或化紙》又被稱為<燒黃白錢>或<化麻官章>。

那<麻官章>及<黃白紙>代表着什麼?

<麻官章>,代表着最原始的“錢”,“碎銀子”,“零錢”,也就是今天我們在用的<溪錢>或<開路錢>。

不但如此,至今保留着使用<麻官章>的族群,還是很多,如客家人,潮州人,兩廣,上海,等等,但如今的<麻官章>已被易名為<江寶紙>分<大江寶>,<中江寶>及<小江寶>,使用時得看“對象”是誰。

<黃白紙>,是在歷朝歷代被“進化”的<紙錢>,也是廣被使用的<紙錢>之一。

<黃白紙>,代表着<金>,<銀>,<馬蹄金>,<馬蹄銀>,<金銀圭>,等等,最早出現於<魏晉>時代。

在當時,人們會把<黃白紙>剪成<錢幣>樣形之後貼於<黃布>,<白布>,等等,以便區分是敬獻給<神明>還是<魂靈>。

因此,在<漢朝>後,<魏晉>時代,《化紙》一詞就開始普及起來。

而到了<唐末>,<宋初>,《化寶及化紙》就被引入《道藏》之中。

於《正統道藏》內所收錄的許多<科儀>中(尤其在《正一部》內),就有提到《化寶及化紙》,尤其在<雷法>中,《化紙》是為<調遣神將>之用。

再來就是於<宋朝>撰成的《靈寶無量度人大法》及<明朝>的《煉度儀》中,更是記載了許多的《化寶及化紙》相關資料及<符諱>(這也是我今早分享的資料之一)。

一點我的提到的是當時的《化寶及化紙》是指<黃白紙錢>,而非今天的“五花八門”紙料。

那可有<咒語>配合?

<道教文化>中,自然的<符諱>及<咒語>相乘才可。

如今傳承着的至少有十首以上,在此分享一些較為常用的:

1 – <化金咒>(此咒在<道藏>中記載是為<治病>所用,民間也用於<化送紙錢>)

千千截首。萬萬蓊形。魔無干犯。鬼無妖精。
三官北酆。明檢鬼營。不得容隱。金馬驛程。
普告無窮。萬神咸聽。三界五帝。列言上清。
皈命。圓滿送化天尊。

2 – <送化讚>(原本用於<奉送值符使>,但有者也會用在<化紙錢>)

三界值符使。雲馭駕浮空。
漸別人間遠。須臾上九重。
玄府宮殿下。傳言奏善功。
群仙來赴會。醮罷返瑤宮。
皈命。寶華圓滿天尊。

3 – <化財咒>(出自<道藏>內的<太上三洞神咒卷>)
  
天有錢星。地有錢靈。陰陽造化。陶鑄均平。
天上地下。異相同形。吾今煅煉。貫伯分明。
火龍火馬。遇火成精。內含四象。外應五行。
旋風使者。烈焰將軍。風傳火化。元亨利貞。
急急如律令。

總結:

因為很多人并沒有認真或細研究《化寶與化紙》的出處,因此常會誤解<道教>之中沒記載,或者《化寶與化紙》是有其他<宗教>所引進,其實都是不對的

《化寶與化紙》,是最根本的<道教文化>,我不敢說有五千年之久,但至少也有兩千年之最。

當然,在<道教文化>中,并沒鼓勵大型<焚化>,所以才有了不同的<法門>來<幻化>各種不同的《化寶與化紙》。

今日在此分享,供大家明瞭。

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.