Sunday, 11 February 2018

《道教經典文化。太上元始天尊說證果真經》「戊戌狗年」【開正】降至,身爲【道門弟子】,除了為衆生祈福,自然也得為自己修福卻厄。以下【經典】,便可在「戊戌狗年」【開正】之時,誠心誦念。《太上元始天尊說證果真經》

Tai Shang Yuan Shi Tian Zun Shuo Zheng Guo Zhen Jing

Yuan Shi Tian Zun explains the Scripture on Spiritual Enhancement & Cultivation Attaining爾時。

Er Shi.元始天尊。在玉清宮內。

Yuan Shi Tian Zun. Zai Yu Qing Gong Nei.與諸仙上聖。演說真經。

Yu Zhu Xian Shang Sheng. Yan Shuo Zhen Jing.若能傳受。身有光明。

Ruo Neng Chuan Shou. Shen You Guang Ming.左有天丁。右有七星。

Zuo You Tian Ding, You You Qi Xing.三界侍從。受此真經。

San Jie Si Cong. Shou Ci Zhen Jing.能持誦者。萬鬼銷

Neng Chi Song Zhe. Wan Gui Xiao Ni.誦此真經。自然長生。

Song Ci Zhen Jing. Zi Ran Chang Sheng.五帝侍衛。萬劫皆明。

Wu Di Si Wei. Wan Jie Jie Ming.隨劫輪轉。逍遙上清。

Sui Jie Lun Zhuan. Xiao Yao Shang Qing.光奇仙子。受者長生。

Guang Qi Xian Zi. Shou Zhe Chang Sheng.玄真妙。禁斷惡神。

Xuan Zhen Miao Lu. Jin Duan E Shen.千千截首。萬萬剪形。

Qian Qian Jie Shou. Wan Wan Jian Xing.天符劫令。斷絕鬼神。

Tian Fu Jie Ling. Duan Jue Gui Shen.頭破七分。除滅根源。

Tou Po Qi Fen. Chu Mie Gen Yuan.修行有志。對御留恩。

Xiu Xing You Zhi. Dui Yu Liu En.真經微妙。難遇難聞。

Zhen Jing Wei Miao. Nan Yu Nan Wen.上帝高尊。五靈大神。

Shang Di Gao Zun. Wu Ling Da Shen.三界收戮。十惡絕根。

San Jie Shou Lu. Shi E Jie Gen.洞明獅子。護持龍門。

Dong Ming Shi Zi. Hu Chi Long Men.三界玉真。真中有神。

San Jie Yu Zhen. Zhen Zhong You Shen.天人護衛。絕魔邪群。

Tian Ren Hu Wei. Jue Mo Xie Qun.傳受萬民。世世長存。

Chuan Shou Wan Min. Shi Shi Chang Cun.天尊言。證果真經者。

Tian Zun Yan. Zheng Guo Zhen Jing Zhe.讀誦萬遍。生者長生。

Du Song Wan Bian. Sheng Zhe Chang Sheng.家門有慶。死者幽魂出苦。

Jia Men You Qing. Si Zhe You Hun Chu Ku.身離惡趣。世間善信男女。

Shen Li E Qu. Shi Jian Shan Xin Nan Nv.宜各敬而行焉。

Yi Ge Jing Er Xing Yan.是時。

Shi Shi.天尊宣此真經畢。

Tian Zun Xuan Ci Zhen Jing Bi.諸仙上聖。歡喜讚嘆。

Zhu Xian Shang Sheng. Huan Xi Zan Tan.信奉而退。

Xin Feng Er Tui.《太上元始天尊證果真經》終

Tai Shang Yuan Shi Tian Zun Shuo Zheng Guo Zhen Jing End

Yuan Shi Tian Zun explains the Scripture on Spiritual Enhancement & Cultivation Attaining ZhongThis is a Taoist Scripture that being explained by Yuan Shi Tian during one of the gatherings in Yu Qing Palace.Yuan Shi Tian Zun explains that in-order for a person to get the necessary protection or enhancement from the Heaven & Deities and by attaining Cultivation, one self will need to chant on this Scripture.Upon the chanting, the different Deities will be there to perform the protection and provide the necessary blessings. Once the Deities found out that, if there are any negative forces or entities that obstruct the on-going of one selfs cultivation, the Deities will assist in getting rid of them.By consistent chanting on this Scripture, one self will be able to concentrate on one selfs cultivation, in order to attain a higher level of Spirituality.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.