Thursday, 31 March 2016

天府北極四聖及寶誥


一旦有提到玄天上帝,自然就會聯想到《天府北極四聖》,即《天蓬元帥》,《天猷元帥》,《翊聖元帥》及《玄天上帝》本身~《佑聖元帥》。

在《天府北極四聖》之中,《玄天上帝》排行“老四”。

在此,分享《玄天上帝》“四兄弟”寶誥,希望大家能在《玄天上帝》聖誕之日誦念,以祈求“天下無災”。

三無量。
大敬心。

北極天蓬大元帥寶誥
Bei Ji Tian Peng Da Yuan Shuai Bao Gao
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li
六龍陛左。九虎關中。
Liu Long Bi Zuo. Jiu Hu Guan Zhong
現三頭六臂之威容。
Xian San Tou Liu Bi Zhi Wei Rong
運七政八靈之洪造。
Yun Qi Zheng Ba Ling Zhi Hong Zao
帝鐘纔震。萬聖齊臨。
Di Zhong Chan Zhen. Wan Sheng Qi Lin
鉞斧輕揮。羣魔碎滅。
Yue Fu Qing Hui. Qun Mo Sui Mie
神光赫赫。
Shen Guang He He
常救護於眾生。
Chang Jiu Hu Yu Zhong Sheng
真性巍巍。
Zhen Xing Wei Wei
誓永興於正道。
Shi Yong Xing Yu Zheng Dao
劈尸千里。斬鬼五形。
Bi Shi Qian Li. Zhan Gui Wu Xing
大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci
通天祈祐。延祥滌厄。
Tong Tian Qi You. Yan Xiang Ti E
保寧身命。
Bao Ning Shen Ming
北極天蓬八十一軍大元帥。
Bei Ji Tian Peng Ba Shi Yi Jun Da Yuan Shuai
護國消魔真君。
Hu Guo Xiao Mo Zhen Jun
證果法雲普覆天尊。
Zheng Guo Fa Yun Pu Fu Tian Zun
北極天猷大元帥寶誥
Bei Ji Tian You Da Yuan Shuai Bao Gao (Praise Incantation)
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li
妙有天中。通明殿右。
Miao You Tian Zhong. Tong Ming Dian You
領天罡之次帥。
Ling Tian Gang Zhi Chi Shuai
列下土之諸侯。
Lie Xia Tu Zhi Zhu Hou
憫凡庸迷謬以喪真。
Min Fan Yong Mi Liao Yi Sang Zhen
仰聖相大光而作序。
Yang Sheng Xiang Da Guang Er Zuo Xu
讚演諸天之隱韻。
Zhan Yan Zhu Tian ZHi Yin Yun
述敷大梵之仙章。
Shu Fu Da Fan Zhi Xian Zhang
俯憐崇奉之誠。
Fu Lian Chong Feng Zhi Cheng
大賜護持之力。
Da Chi Hu Chi Zhi Li
雲隨步發。海逐身流。
Yun Sui Bu Fa. Hai Zu Shen Liu
大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci
通天祈祐。延祥滌厄。
Tong Tian Qi You. Yan Xiang Ti E
滋育身命。
Zi Yu Shen Ming
北極天猷大元帥。
Bei Ji Tian You Da Yuan Shuai
普化天帝。
Pu Hua Tian Di
證果沖和應善天尊。
Zheng Guo Chong He Ying Shan Tian Zun


北極翊聖大元帥寶誥
Bei Ji Yi Sheng Da Yuan Shuai Bao Gao
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li
帝閫功成。天庭位列。
Di Kun Gong Cheng. Tian Ting Wei Lie
總三洞五雷之號令。
Zong San Dong Wu Lei Zhi Hao Ling
掌八天九地之權衡。
Zhang Ba Tian Jiu Di Zhi Qian Heng
慾造化之樞機。
Yu Zao Hua Zhi Shu Ji
僚真仙之將吏。
Liao Zhen Xian Zhi Jiang Li
無邪不斬。何鬼敢當。
Wu Xie Bu Zhan. He Gui Gan Dang
攝大力之妖魔。
Nie Da Li Zhi Yao Mo
逐流星之芒怪。
Zhu Liu Xing Zhi Mang Guai
光華日月。威震乾坤。
Guang Hua Ri Yue. Wei Zhen Qian Kun
大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci
通天析祐。延祥滌厄。
Tong Tian Zhe You. Yan Xiang Ti E
護持身命。
Hu Chi Shen Ming
北極翊聖黑殺大元帥。
Bei Ji Yi Sheng Hei Sha Da Yuan Shuai
儲慶保德真君。
Chu Qing Bao De Zhen Jun
證果遊行三界天尊。
Zheng Guo You Xing San Jie Tian Zun北極佑聖大元帥寶誥

Bei Ji You Sheng Da Yuan Shuai Bao Gao (Praise Incantation)

至心皈命禮。

Zhi Xin Gui Ming Li

虛危分宿。壬癸孕靈。

Xu Wei Fen Shu. Ren Gui Yun Ling

化身自金闕之尊。

Hua Shen Zi Jin Que Zhi Zun

居位極玉虛之奧。

Ju Wei JI Yu Xu Zhi Ao

玄妙極至。

Xuan Miao Ji Zhi

奚止於輔正除邪。

Xi Zhi Yu Fu Zheng Chu Xie

正一所生。

Zheng Yi Suo Sheng

豈但於消魔護國。

Qi Dan Yu Xiao Mo Hu Guo

保劫終而制劫始。

Bao Jie Zhong Er Zhi Jie Shi

護群品而掌羣仙。

Hu Qun Pin Er Zhang Qun Xian

勇果全才。威神備德。

Yong Guo Quan Cai. Wei Shen Bei De

大悲大願。大聖大慈。

Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

通天祈祐。延祥滌厄。

Tong Tian Qi You. Yan Xiang Ti E

安和身命。

An He Shen Ming

北極佑聖玄武大元帥。

Bei Ji You Sheng Xuan Wu Da Yuan Shuai

玄天元聖仁威上帝。

Xuan Tian Yuan Sheng Ren Wei Shang Di

金闕化身。

Jin Que Hua Shen

證果終劫濟苦天尊。

Zheng Guo Zhong Jie Ji Ku Tian ZunNo comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.