Saturday, 23 July 2016

《玉樞寶經》之《聞經滅罪符》

《玉樞寶經》之《聞經滅罪符》行科無心,

有如説書演講,

有皮無骨。誦經無誠,

就如閑話家常,

有形無體。《雷祖》傳法世間,

有心流傳,

但凡夫愚鈍,

不理不睬。《普化》十方濟生,

有仁協助,

但俗人愚癡,

盲目盲信。在此分享《普化天尊》之《聞經滅罪符》,願一切有形無形衆生皆能得惠,超脫俗塵。三無量。

大道心,《聞經滅罪》符篆

凡書一篆。當焚香起大敬心。

至誠課誦。自正經首至於三章。

并所祈本章畢。然後心存天尊寶相。

口誦《天皇神咒》書之。

常時仍用黃紙硃書篆文。

用則將黃紙硃書篆文展開。

禮心香迎請。必可化險爲夷。

以後符文。佩戴一體如之。《天皇神咒》

天皇天皇。普化十方。

無禱不應。無求不祥。

釀陽醖陰。萬古垂光。

順吾者生。逆吾者亡。

玉文寶篆。誦之吉昌。

司命守戸。不得隱藏。


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.