Sunday, 31 July 2016

《中元普度》之《淒孤綠黃偈》告示
《中元普度》之《淒孤綠黃偈》告示

淒淒慘慘夜半天,
孤寂無人知,
游蕩紅塵。

黃梅谷口獨自眠,
回歸無望期,
何處安身。

每每在《中元普度》,吟詠此《淒孤綠黃偈》時,必會一陣心傷。

心傷世人看不破。
心傷孤魂何處安。

話說回來。

相信大家對此《淒孤綠黃偈》告示并不陌生吧?

每年在《中元普度》時,法師登台宣經,案前必定會出示,有者則會上榜《普度疏文》。

如今,除了道教,其他宗教也開始掛此《淒孤綠黃偈》告示,不是不好,則是得有所區分以便不會混淆。

在準備《淒孤綠黃偈》告示時,有二者須明白:

1)三壇即是:

三清壇(三寶壇) - 上疏禀功救赦
青玄壇(救苦壇) - 過十殿繳還庫
普施壇(分衣施食台) - 宣經化食皈依

并不是民間所說的《儒释道》三壇。

這得分清楚,理明白,不然老祖宗的傳承又被搞亂了。

2)如果要在《普施壇》或《宣經台》前出示任何的告示,其字體一定得是《反》的(照片中),或者呈45度,不能以正面(體)來示孤,這是一種區別,也是告誡眾孤“放下”,“歸去”。
總結:

因為很多現在的新人類不注重老祖宗文化,而把很多傳承下來的智慧給失傳了(老祖宗不會無聊的拿鬼神來消遣)。

《中元普度》就是一個很好的例子,被現今人給扭曲了。

希望在此分享,供大家明瞭。

三無量。
大正心。

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.