Tuesday, 11 April 2017

《丁酉雞年太陽星君聖誕吉慶 》《丁酉雞年太陽星君聖誕吉慶

Manifestation Anniversary of Lord of Sun 2017Tai Yang Xing Jun aka Lord of Sun or Lord of Sun (日宮太陽星君), one of the Important Deities in the Heavenly Realm that provide the direct Blessings for All Beings in the Mortal World.According to Taoist Records, there are 2 Manifestation Anniversaries for Tai Yang Xing Jun, one is one the 19th Day of Lunar 3 Month (農曆三月十九日) and another one is on 19th Day of Lunar 8 Month (農曆八月十九日).For Year 2017, falls on 15 Apr, a Saturday.On this Day, the Taoists or Chinese will tend to visit Temples that being dedicated to Tai Yang Xing Jun to pay respect in early Morning, usually during the timing of Sun-rise.In Ming Dynasty, the belief on Tai Yang Xing Jun became more popular, cos in some contexts, the folks believed that Ming Empire was somehow closely connected with him.And so what to prepare for the honouring?According to our Taoist Custom & Traditional Practice, here are some recommended items to be prepared for the paying respect:1 Five Oranges (桔子)

2 Longevity Noodles (壽麵)

3 Longevity Peaches (壽桃)

4 Ang Ku Kueh (紅龜粿)

5 Huat Kueh (發糕)

6 Pong Phia (大碰餅)

7 Rice Wine (米酒)

8 Chinese Tea ()

9 Paper Offerings (紙料)

10 Candles (蠟燭)Once all these stuffs are prepared and ready, then one self can proceed to the Temple.1st, pay respect to the Heaven & Main Deities in the Temple and then last, proceed to the Altar that honoured Tai Yang Xing Jun.Make a Bow in front of the Altar and then sincerely kneel down and proceed with the following Passage (for those who know how to recite the Bao Gao of Tai Yang Xing Jun, can recite it first before reciting the following Passage or recite the following Praising Phrases):太陽星君寶誥 

Tai Yang Xing Jun Bao Gao (Praise Incantation)

   

至心皈命禮。

Zhi Xin Gui Ming Li大羅天上。朱景宮中。 

Da Luo Tian Shang, Zhu Jing Gong Zhong尊居十本極之高。 

Zun Ju Shi Ben Ji Zhi Gao體乾出治。 

Ti Qian Chu Zhi位正三才之上。

Wei Zheng San Cai Zhi Shang

 

御德行權。寒肅暑炎。 

Yu De Xing Quan, Han Su Shu Yan平六氣而咸寍。 

Ping Liu Qi Er Xian Mi萬國旦明宵晦。 

Wan Guo Dan Ming Xiao Hui駕六龍而統治十華。 

Jia Liu Long Er Tong Zhi Shi Hua司善惡予奪之柄。 

Si Shan Er Yu Duo Zhi Bing照臨赫奕定功過。

Zhao Ling He Yi Ding Gong Guo顯微之權。感應昭彰。

Zhao Wei Zhi Quan, Gan Ying Zhao Zhang 號令雷霆。迅除邪崇。 

HaoLing Lei Ting, Xu Chu Xie Zhong大悲大願。大聖大慈。 

Da Bei Da Yuan, Da Sheng Da Ci日宮太陽鬱儀帝君。

Ri Gong Tai Yang Yu Yi Di Jun威光布德。

Wei Guang Bu De慈暉朱日天尊。

Ci Hui Zhu Ri Tian Zun

太陽太陽。去陰現陽。

Tai Yang Tai Yang.Qu Yin Xian Yang寒不侵心。邪不擾身。

Han Bu Qin Xin.Xie Bu Rao Shen剛以伏柔。柔中生剛。

Gang Yi Fu Rou.Rou Zhong Sheng Gang陰陽相互。百福臻生。

Yin Yang Xiang Hu.Bai Fu Zhen Sheng志心皈禮。太陽聖真。

Zhi Xin Gui Li.Tai Yang Sheng Zhen今逢。

Jin Feng.太陽星君。()

Tai Yang Xing Jun (Bow)千秋聖誕之期。

Qian Qiu Sheng Dan Zhi Qi.南洋新加坡共和國。 (你的住址)

Nan Yang Xin Jia Po Gong He Guo. (Your Address)信士 (你的名字) 。及闔家同人。

Xin Shi (Your Name). Ji He Jia Tong Ren.於此。

Yu Ci虔備薄禮酒儀。

Qian Bei Bo Li Jiu Yi.敬向。

Jing Xiang.太陽星君。()

Tai Yang Xing Jun (Bow)虔誠請安。慶賀聖誕。

Qian Cheng Qing An. Qing He Sheng Dan.於此虔祈。

Yu Ci Qian Qi.太陽星君。()

Tai Yang Xing Jun (Bow)太康太健太安天。陽光普照九重地。

Tai Kang Tai Jian Tai An Tian.Yang Guang Pu Zhao Jiu Chong Di星宿移動又一春。君誕案前祝壽綿。

Xing Xiu Yi Dong You Yi Chun.Jun Dan An Qian Zhu Shou Mian以佑。

Yi You.信士 (你的名字) 。及闔家同人。

Xin Shi (Your Name). Ji He Jia Tong Ren.一年貴助常在。月月陽極陰埋。

Yi Nian Gui Zhu Chang Zai. Yue Yue Yang Ji Yin Mai.四季神光普照。萬事遂心平安。

Si Ji Shen Guang Pu Zhao. Wan Shi Sui Xin Ping An.於此。

Yu Ci.信士 (你的名字) 。及闔家同人。

Xin Shi (Your Name). Ji He Jia Tong Ren.敬向。

Jing Xiang.太陽星君。()

Tai Yang Xing Jun (Bow)獻三拜三叩禮。

Xian San Bai Li.一拜。再拜。三拜。禮成。(起立)

Yi Bai. Zai Bai. San Bai. Li Cheng (Raise)After rising, make another sincere Bow and then left the spot.After about 15 minutes, retrieve the Paper-offerings and then burn them off.Once the Paper-offerings are being burnt, go back to the Altar, make another sincere Bow and then retrieve back the Offerings, bring them back home and share with the other members in the Family.And so, the whole Paying Respect to Tai Yang Xing Jun is considered end.The Official Taoist Tai Yang Xing Jun Taoist Scripture (正統道教太陽星君真經):No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.