Sunday, 30 April 2017

《道教神明文化。斗府岱嶽三品官。大小二限星君》


《道教神明文化。斗府岱嶽三品官。大小二限星君》

於斗府,
係為紫微之司官,
係為九皇之案判,
上佐皇君注生死,
下錄青籍察人間。

在東嶽,
係為至尊之巡撫,
係為諸司之領導,
在人定落好與歹,
對鬼勾落罪及愆。

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.