Thursday, 13 April 2017

《天上聖母。斗中玉女誕生人間。一心上許十五誓願》


《天上聖母。斗中玉女誕生人間。一心上許十五誓願》

Ma Zu’s 15 Vows for the Manifestation into the Mortal Realm【天上聖母】唯一之【道教經典。太上老君說天妃救苦靈驗經】中提到的【天妃十五誓願】。沒這【天妃十五誓願】,【天上聖母】也就無法在【三界】之中,稱爲【閩南第一女神】了。在此分享,希望大家能多多學習【天上聖母】的【天妃十五誓願】。這樣才能好好的發揚其文化,也不會對不起【天上聖母】賜福人間。【天妃十五誓願】太上老君。在無極境界。觀見海洋水澤。

各種精怪。翻覆船只。損人性命。乃命妙行玉女。

降生人間。救度生民。功果圓滿後。

老君乃敕封為天妃。天妃受封畢。

即宣說十五誓。誓言護國救民。以達太平之境。一願。誓救舟船。達于彼岸。

二願。誓護客商。咸令安樂。

三願。袪逐邪祟。永得消除。

四願。蕩滅災迍。家門清浄。

五願。搜捕奸盜。屏跡濳形。

六願。收斬惡人。誅鋤強梗。

七願。救民護國。民稱太平。

八願。釋罪解愆。離諸報對。

九願。扶持產難。母子安全。

十願。庇護良民。免遭橫逆。

十一願。衛護法界。風雨順時。

十二願。凡有歸向。保佑安寧。

十三願。修學至人。功行果滿。

十四願。求官進職。爵禄亨通。

十五願。過去超生。九幽息對。No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.