Thursday, 13 April 2017

《天上聖母。一片孝心侍父母》《天上聖母。一片孝心侍父母》

聖父林願,
號封積慶侯公,
祖上文儒,
世代積善,
得女天仙玉妃。

聖母仁霞,
王氏顯慶夫人,
女德受佩,
慈悲爲懷,
生下斗中玉女。

敬媽祖,

不忠不孝,

不仁不義,

拜了多餘。崇天妃,

有錢有勢,

有名有利,

一視同仁。

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.