Wednesday, 8 August 2018

《道教青玄文化。太乙降十方。十方救苦天尊。十京十府明王》
《道教青玄文化。太乙降十方。十方救苦天尊。十京十府明王》聞聲化身下降,

救苦與迷途之中。太乙應化十方,

天尊必隨機赴感。皈命。十方救苦大天尊。【十方救苦天尊】,又稱【十方靈寶天尊】,是爲【太乙救苦天尊】之化身,而後【十方救苦天尊】又化身【十京明王】以拔度頑固之「魂爽」。處此【十方救苦天尊】幻化,【太乙救苦天尊】也常化身無數,如爲仙童、玉女,或為聖人、帝君,或為真人、天尊,或為金剛、神王,或為力士、魔王,或為道士、天師,或為老君、皇人,或為功曹、天醫,或為男人、女子,或為文武官宰,或為都大元帥,或為教師、禪師,或為風伯、雨師,等等。而最爲認知就是【羽林大神】(「民間」稱【鬼王】),【東嶽統領五道將軍】及【金剛山中金剛將】,此三將軍合稱【三青玄將軍】。以下是【十方救苦天尊】之聖號:最為普遍的聖號東方玉寶皇上天尊

南方玄真萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方玄上玉宸天尊

東北方度仙上聖天尊

東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊

西北方無量太華天尊

上方玉虛明皇天尊

下方真皇洞神天尊第二組出於[正統道藏][ 洞神部本文類]中的《太上說十鍊生神救護經》﹕東方慈悲救苦天尊

南方好生救苦天尊

西方平等救苦天尊

北方大慈救苦天尊

東北方普濟救苦天尊

東南方無量救苦天尊

西南方等觀救苦天尊

西北方惠化救苦天尊

上方偏慈救苦天尊

下方廣度救苦天尊再來便是所謂【十方救苦天尊】化【十明王】。【十明王】﹐於「民間」稱為【閻王】﹐但因為【閻王】或【閻羅王】一詞出於其他「宗教」﹐因此與【道教經典】中﹐稱【十明王】為【閻王】實屬有過。而在【道教青玄文化】中﹐除了稱呼他們為【十明王】﹐也稱﹕十京明王(冥王)

十府明王(冥王)

十宮明王(冥王)

冥界十王

坤界十王以下是各別【明王】簡介﹕注意﹕正統資料出於《藏外道書》內《廣成儀制》中﹐而非《玉曆寶鈔》。東方玉寶皇上天尊

東方慈悲救苦天尊化身一殿秦廣王

封誥為泰素妙廣真君

姓蕭名隆正

坤界居亦冥宮

化身下降日﹕二月初一日

化身下降處﹕浙江~~~~~~~~~~~~~~~南方玄真萬福天尊

南方好生救苦天尊化身二殿楚江王

封誥為陰德定休真君

姓曹名德恭

坤界居普明宮

化身下降日﹕三月初一日

化身下降處﹕廣西~~~~~~~~~~~~~~~西方太妙至極天尊

西方平等救苦天尊化身三殿宋帝王

封誥為洞明普靜真君

姓黃名豐權

坤界居糾絕宮

化身下降日﹕二月十八日

化身下降處﹕成都~~~~~~~~~~~~~~~北方玄上玉晨天尊

北方大慈救苦天尊化身四殿五官王

封誥為玄德五靈真君

姓韓名廣澤

坤界居太和宮

化身下降日﹕正月初八日

化身下降處﹕山西~~~~~~~~~~~~~~~東北方度仙上聖天尊

東北方普濟救苦天尊化身五殿森羅王

封誥為最勝曜靈真君

姓麻名文峰

坤界居糾倫宮

化身下降日﹕三月初八日

化身下降處﹕濟南~~~~~~~~~~~~~~~東南方好生度命天尊

東南方無量救苦天尊化身六殿卞城王

封誥為寶肅昭成真君

姓昌名伯華

坤界居明辰宮

化身下降日﹕二月廿七日

化身下降處﹕福州~~~~~~~~~~~~~~~西南方太靈虛皇天尊

西南方等觀救苦天尊化身七殿泰山王

封誥為神變萬能真君

姓崔名南山

坤界居神華宮

化身下降日﹕三月初七日

化身下降處﹕四川~~~~~~~~~~~~~~~西北方無量太華天尊

西北方惠化救苦天尊化身八殿平等王

封誥為無上正度真君

姓于名明德

坤界居七非宮

化身下降日﹕四月初一日

化身下降處﹕甘肅~~~~~~~~~~~~~~~上方玉虛明皇天尊

上方偏慈救苦天尊化身九殿都市王

封誥為飛魔演慶真君 

姓侯名大麒

坤界居碧真宮

化身下降日﹕四月初七日

化身下降處﹕河南~~~~~~~~~~~~~~~下方真皇洞神天尊

下方廣度救苦天尊化身十殿轉輪王

封誥為五華威靈真君

姓薛名喬

坤界居肅英宮

化身下降日﹕四月廿二日

化身下降處﹕貴陽

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.